Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja społeczno przyrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-ESP4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja społeczno przyrodnicza
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana podstawowa wiedza z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z biologii i geografii oraz z zakresu psychologii dziecka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć o tematyce społeczno-przyrodniczej na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest stworzenie warunków do zdobycia przez studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i przyrodniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej i przyrodniczej klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich, rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych; organizacji edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku; rozwijania kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody; edukacji ekologicznej.

Edukacja społeczno-przyrodnicza jest jednym z obszarów zintegrowanej edukacji dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym i obejmuje wiele treści: biologicznych, społecznych, geograficznych, historycznych, fizycznych, związanych z higieną i bezpieczeństwem i wiele innych.

Celem zajęć, uwzględniając znaczną część wiedzy teoretycznej, będzie przygotowanie studentów merytoryczne i metodyczne, do zawodu nauczycielskiego, opierając się na zapoznaniu z podstawowymi zagadnieniami z zakresu związków i wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin oraz stosunków i relacji społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Budniak A. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów, Impuls, Kraków 2010

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L. Dzieci w świecie przyrody – książka do wychowania proekologicznego, Impuls, Kraków 2010

Gutowska. H. Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. 1-3, WSiP, Warszawa 1985

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B. Pedagogika przedszkolna z metodyką, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011

Pytlak E., Wszkiewicz H. Miejsce edukacji przyrodniczej w kształceniu zintegrowanym, w: Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, Wyd. Żak, Warszawa 2002

Sławińska M. Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Stasica J. Przyroda - 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

Adamek J. (red.) Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w kl. I-III, Kraków 2002

Al-Khamisy D. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Kraków 2006

Helm J. H., Katz L. G. Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003

Kraszewska M. W kręgu tradycji i świąt, Wyd. WIR, Kraków 2005

McKay K., Bonnin J. Ekologiczne dzieciaki. 100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić planetę, Wyd. National Geographic, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.4.W1. kluczowe pojęcia oraz zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej,występujące w otoczeniu dziecka lub ucznia;

B.4.W2. podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

B.4.W3. podstawy przedsiębiorczości i ekonomii.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

B.4.U1. analizować oraz interpretować powszechnie występujące zjawiska przyrody;

B.4.U2. dostrzegać wzajemne związki w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i społecznego.

B.4.U3. rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt najczęściej występujących w otoczeniu dziecka lub ucznia;

B.4.U4. ilustrować najczęściej spotykane zjawiska przyrodnicze za pomocą prostych doświadczeń z użyciem przedmiotów życia codziennego.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.4.K1. pogłębiania swojego rozumienia funkcjonowania świata przyrody;

B.4.K2. krzewienia idei dbałości o otoczenie przyrodnicze.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

• bieżąca ocena zaangażowania podczas ćwiczeń, warsztatów, dyskusji,

• prezentacja multimedialna na wybrany temat,

• zaangażowanie w projekt własny studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Nauczanie frontalne, ćwiczenia, dyskusja, metody warsztatowe, prezentacje multimedialne, projekt własny studenta.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności). Osoby, które przekroczą ten limit, zobowiązane są do napisania dodatkowej pracy zaliczeniowej na zadany temat.

Prezentacja multimedialna na wybrany temat (zagadnienia społeczno-przyrodnicze)

Zaliczenie projektu własnego studenta: wykonanie i zaprezentowanie autorskiego scenariusza lekcji z edukacji społeczno-przyrodniczej

Kryteria oceniania:

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje, wyjątkowa aktywność, doskonały projekt

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje, bardzo duża aktywność podczas zajęć, bardzo dobry projekt

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje, duża aktywność podczas zajęć, dobry projekt

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, przeciętna aktywność podczas zajęć, zadowalający projekt po naniesieniu poprawek

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, słaba aktywność podczas zajęć, dużo poprawek w projekcie

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, brak aktywnego uczestnictwa w zajęciach, brak projektu bądź bardzo dużo poprawek

Bilans punktów ECTS (4pkt):

Obecność na zajęciach obowiązkowa oraz bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć; (godziny kontaktowe). (1 pkt ECTS)

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie do ćwiczeń – (1pkt ECTS)

Prezentacja multimedialna na wybrany temat. (1pkt ECTS)

Autorski scenariusz lekcji (1 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bednarz
Prowadzący grup: Elżbieta Bednarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Tryb prowadzenia: w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)