Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy logopedii dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-ELN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy logopedii dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat zjawiska mowy i jej znaczenia dla rozwoju dziecka. Studenci poznają etiologię i objawy rożnych zaburzeń mowy. Zapoznają się ze specyfiką pracy z warsztatem logopedy. Nabędą umiejętności w zakresie podstawowych metod postepowania logopedycznego w przypadku prostych wad wymowy. Poznają ćwiczenia i zabawy, rozwijające kompetencje językowe, które będą mogli zastosować w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z mechanizmami rozwoju mowy człowieka (biologicznymi, społecznymi, emocjonalnymi). Zdobycie wiedzy, która pozwoli na rozpoznanie zaburzeń mowy i skierowanie dziecka do specjalisty ale także samodzielne prowadzenie cwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Poznanie sposobów badania i usprawniania słuchu fonematycznego.

Na zajęciach omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia kompetencji językowej oraz metody sprzyjające jej rozwojowi.

Dodatkowo ćwiczenia przewidują doskonalenie umiejętności prawidłowego mówienia i pracę nad prawidłową artykulacją studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

C.W1. zróżnicowanie modeli ujmowania procesu wspierania rozwoju dziecka lub ucznia, w tym behawioralnego, konstruktywistycznego, emancypacyjnego; zadania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie wspierania rozwoju dziecka lub ucznia; proces adaptacji dziecka w przedszkolu i ucznia w szkole; strategie stymulowania aktywności poznawczej dziecka lub ucznia, zasady wykorzystywania zabawy do stymulowania rozwoju dziecka oraz rolę inicjacji: czytelniczej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i technicznej;

C.W2. zasady organizacji optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej: możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów lub grup, a także potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem lub uczniem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, oraz rodziców lub opiekunów;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

C.U1. kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko rozwoju dzieci lub uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój;

C.U4. planować, realizować i oceniać efekty spersonalizowanych strategii i programów kształcenia i wychowania z nastawieniem na integralny rozwój dziecka lub ucznia; P7S_UW

C.U5. organizować zabawy i zajęcia stymulujące aktywność poznawczą dzieci lub uczniów, wspólnotowe i kooperacyjne uczenie się, angażujące emocjonalnie, motywacyjnie i poznawczo wszystkie dzieci lub uczniów, wspierać ich adaptację do uczenia się we wspólnocie oraz identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie edukacji;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

C.K4. efektywnej współpracy z nauczycielami, specjalistami, w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, i rodzicami dzieci lub uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej na rzecz dzieci lub uczniów i zapewnienia jakości pracy przedszkola lub szkoły.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności).

Zaliczenie: czytanie 10 wersów prozy, 10 wersów wiersza; wykonanie pomocy logopedycznej z zakresu rozwijania kompetencji językowej pacjenta, uzyskanie pozytywnej oceny z testu .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ferenc-Lech
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat zjawiska mowy i jej znaczenia dla rozwoju dziecka. Studenci poznają etiologię i objawy rożnych zaburzeń mowy. Zapoznają się ze specyfiką pracy z warsztatem logopedy. Nabędą umiejętności w zakresie podstawowych metod postepowania logopedycznego w przypadku prostych wad wymowy. Poznają ćwiczenia i zabawy, rozwijające kompetencje językowe, które będą mogli zastosować w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Literatura:

Literatura podstawowa:

Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Wyd. WSiP, Warszawa 1996

Emiluta- Rozya D., Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Wyd. CMPPP MEN, Warszawa 1994

Grabias. S., Kurkowski M. (red.), Logopedia. teoria zaburzeń mowy. Wyd. UMCS, Lublin 2013

Stecko E., Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne, Wyd. UW, Warszawa 1994

Styczek I., Logopedia, Wyd. PWN, Warszawa 1983

Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, Wyd. WSiP, Warszawa 1992

Zaleski T., Opóźniony rozwój mowy, Wyd. PZWL, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca:

Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy; Wyd. PZWS, Warszawa 1971

Sachajska S., Uczymy poprawnej wymowy, Wyd. WSiP, Warszawa 1987

Stecko E., masaż logopedyczny, Wyd. ES, warszawa 2012

Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Wyd. WSiP, Warszawa 1982

Tarkowski Z., Jąkanie, Wyd. PWN, Warszawa 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)