Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziecko zdolne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-DZ7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko zdolne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie przekazanie studentom wiedzy dotyczącej celów, zasad i metod pracy z dzieckiem / uczniem zdolnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

1.Dziecka zdolne. Znajomość pojęć zdolności, uzdolnienia, talent w literaturze przedmiotu. Zdolności ogólne i kierunkowe.

2. Charakterystyka dziecka uzdolnionego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Czynniki warunkujące rozwój uzdolnień dziecka. Rozpoznawania uzdolnień ucznia.

3. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Propozycje. Spójność działań podejmowanych na rzecz zdolnego dziecka.

4. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Trudności w funkcjonowaniu dziecka w różnych sferach.

5. Kompetencje nauczyciela, wychowawcy pracującego z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie treści, form, metod pracy w procesie edukacyjnym do potrzeb ucznia zdolnego.

6. Rola specjalistów (pedagoga, psychologa, terapeutów )w systemie wspierania ucznia zdolnego. wsparcie rodziców zdolnego dziecka.

8. Współpraca przedszkola, szkoły z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi ucznia zdolnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa

M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

I. Czaja-Chudyba ., Jak rozwijać zdolności dziecka?, Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne, Warszawa 2009.

Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, red. M. Partyka M., Warszawa 2000.

Literatura dodatkowa

I. Czaja-Chudyba , Odkrywanie zdolności dziecka: koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2005.

W. Limont , Uczeń zdolny - jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych.Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej,Dominiki Jastrzębskiej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

C.W2. zasady organizacji optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej: możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów lub grup, a także potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem lub uczniem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, oraz rodziców lub opiekunów;

C.W3. zasady: projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, konstruowania wiedzy w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, integrowania wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu i uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, a także planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

C.U1. kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko rozwoju dzieci lub uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój;

C.U6. identyfikować i rozbudzać zainteresowania i zdolności dzieci lub uczniów, dostosowywać sposoby i treści nauczania do ich zasobów, rozwijać u dzieci lub uczniów ciekawość, aktywność i samodzielność poznawczą oraz kreatywne podejście do zadań;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

C.K2. formowania wartościowych indywidualnie i społecznie zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki, oraz inspirowania dzieci lub uczniów do wyrażania swojej indywidualności w sposób twórczy;

C.K4. efektywnej współpracy z nauczycielami, specjalistami, w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, i rodzicami dzieci lub uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej na rzecz dzieci lub uczniów i zapewnienia jakości pracy przedszkola lub szkoły.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS

Obecność i aktywność studenta na zajęciach 1 ECTS, dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze

Samodzielne przygotowanie przez studenta programu pracy z uczniem zdolnym, prezentacja na forum grupy -1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)