Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziecko zdolne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-DZ7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko zdolne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie przekazanie studentom wiedzy dotyczącej celów, zasad i metod pracy z dzieckiem / uczniem zdolnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

1.Dziecka zdolne. Znajomość pojęć zdolności, uzdolnienia, talent w literaturze przedmiotu. Zdolności ogólne i kierunkowe.

2. Charakterystyka dziecka uzdolnionego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Czynniki warunkujące rozwój uzdolnień dziecka. Rozpoznawania uzdolnień ucznia.

3. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Propozycje. Spójność działań podejmowanych na rzecz zdolnego dziecka.

4. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Trudności w funkcjonowaniu dziecka w różnych sferach.

5. Kompetencje nauczyciela, wychowawcy pracującego z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie treści, form, metod pracy w procesie edukacyjnym do potrzeb ucznia zdolnego.

6. Rola specjalistów (pedagoga, psychologa, terapeutów )w systemie wspierania ucznia zdolnego. wsparcie rodziców zdolnego dziecka.

8. Współpraca przedszkola, szkoły z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi ucznia zdolnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Limont W. (red.) Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004

Dyrda J., Liwo H., Materny K., Uczeń z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Dyrda B. Edukacyjne wspieranie rozwoju ucznia zdolnego: studium społeczno - pedagogiczne Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012

Huther G. Hauser U. Wszystkie dzieci są zdolne, jak marnujemy wrodzone talenty, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2014

Literatura dodatkowa

Dawson P., Guare R. Zdolne, ale rozkojarzone: wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

C.W2. zasady organizacji optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej: możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania, organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów lub grup, a także potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem lub uczniem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, oraz rodziców lub opiekunów;

C.W3. zasady: projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, konstruowania wiedzy w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, integrowania wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu i uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, a także planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

C.U1. kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko rozwoju dzieci lub uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka lub ucznia, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój;

C.U6. identyfikować i rozbudzać zainteresowania i zdolności dzieci lub uczniów, dostosowywać sposoby i treści nauczania do ich zasobów, rozwijać u dzieci lub uczniów ciekawość, aktywność i samodzielność poznawczą oraz kreatywne podejście do zadań;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

C.K2. formowania wartościowych indywidualnie i społecznie zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki, oraz inspirowania dzieci lub uczniów do wyrażania swojej indywidualności w sposób twórczy;

C.K4. efektywnej współpracy z nauczycielami, specjalistami, w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, i rodzicami dzieci lub uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej na rzecz dzieci lub uczniów i zapewnienia jakości pracy przedszkola lub szkoły.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Obecność i aktywność studenta na zajęciach , dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze

Samodzielne przygotowanie przez studenta programu pracy z uczniem zdolnym ( wybrane zdolności kierunkowe) prezentacja na forum grupy

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS

Obecność i aktywność studenta na zajęciach , dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze - 1 ECTS

Samodzielne przygotowanie przez studenta programu pracy z uczniem zdolnym, prezentacja na forum grupy -1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)