Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-BPRW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Student po zakończeniu cyklu ćwiczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, a także kryzysów rozwojowych i sposobów radzenia sobie z nimi., w tym możliwości społecznego wsparcia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu, ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka, zapoznanie studentów z podstawami anatomii i fizjologii człowieka.

Pełny opis:

Ogólne uwarunkowania rozwoju człowieka-antropogeneza, antropologia, auksologia, antogeneza, filogeneza, rozwój, akceleracja, dymorfrizm płciowy, zdrowie, choroba, ochrona zdrowia. Budowa układów człowieka i ich funkcja. Podstawy filozofii, zaburzenia rozwoju somatycznego. Odporność i hartowanie. Aktywność fizyczna i rozwój

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 2005.

2. Medina J. J., Zegar życia. Dlaczego się starzejemy? Czy można cofnąć czas?, Warszawa 2001.

3. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, t. 1, Warszawa 2005.

4. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Świderska M., Budzyńska - Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

2. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.1.W2. procesy wychowania i kształcenia (wybrane ujęcia teoretyczne): biologiczne podstawy wychowania;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.1.U1. wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w sposób refleksyjny i krytyczny, poprawnie konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych;

A.1.U5. rozpoznawać własną nauczycielską nieskuteczność i analizować jej przyczyny;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.1.K1. doceniania znaczenia pedagogiki dla rozwoju osoby i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych;

A.1.K3. podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie opieki i wychowania dziecka lub ucznia.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Byrtek
Prowadzący grup: Elżbieta Byrtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)