Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSzTP-TPZKZU2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Oddziaływania terapeutyczno-wychowawcze stosowane wobec uczniów przejawiających zachowania niepożądane i niewłaściwe.

Pełny opis:

Po krótkim wprowadzeniu, mającym usystematyzować wiedzę studentów, nastąpi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej. Zajęcia mają za zadanie wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi o najczęściej stosowane metody pracy terapeutyczno-wychowawczej, jak również przypomnieć sposoby diagnozowania oraz pokazać alternatywne sposoby pracy wykorzystywane w ramach oddziaływań pedagogicznych z młodszymi i starszymi dziećmi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczycieli, pod red. D. Wosik-Kawali, T. Zubrzyckiej-Maciąg, IMPULS, Kraków 2013

Sikorski W. Komunikacja terapeutyczna, IMPULS, Kraków 2013

Stamwer-Brandt P. Nowe gry i zabawy rozładowujące złość, Jedność, Kielce 2013

Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, pod red. A. Kołakowskiego

GWP, Gdańsk 2013

Zielińska M. Jak reagować na agresje uczniów. Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem, Harmonia, Gdańsk 2012

Przewodnik po literaturze dodatkowej

Babiuch M. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? WSiP, Warszawa 2008

Bloomquist M. Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, WUJ, Kraków 2011

Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, pod red. M. Deptuły, WAB, Bydgoszcz 2004

Grupa bawi się i pracuje, pod red. M. Jachimskiej i O. Tokarczuk, UNUS, Wałbrzych 1994

Iwanowska A., Januszek C., Kwiatkowska-Łozińska M. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10 lat, IMPULS, Kraków 2009

Jachimska M. Scenariusze lekcji wychowawczych, wg programu autorskiego Żyć skuteczniej, UNUS, Wałbrzych 1997

Jankowska A. Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela, KWP, Kielce 2012

Karasowska A. Profilaktyka na co dzień. Metoda budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą, PARPAMEDIA, Warszawa 2009

Karasowska A. Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Wyd. Edukacyjne PARPA, Waraszwa 2006

Kaja B. Zarys terapii dziecka, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2001

Kołakowski A., Pisula A. Sposób na trudne dziecko, GWP, Gdańsk 2011

Molicka M. Biblioterapia i bajkoterapia, Media Rodzina, Poznań 2011

Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, IMPULS, Kraków 2007

Sikorski W. Komunikacja terapeutyczna, IMPULS, Kraków 2013

Socjoterapia, pod red. K. Sawickiej, CMPP-P MEN, Warszawa 1999

Wiącek R. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, IMPULS, Kraków 2010

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W03 zna i rozumie rolę nauczyciela-wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków, P7U_W, P7SW_K

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych, P7U_U, P7S_UW

NAU2A_U04 potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli-wychowawców, P7U_U, P7S_UO

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, P7U_K, P7S_KR

NAU2A_K02 jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią, P7U_K, P7S_KO

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

bieżąca ocena pracy studenta wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

znajomość literatury tematu,

obecność na zajęciach,

wykonanie wszystkich aktywności na platformie Teams,

przygotowanie i prezentacja zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą się odbywać naprzemiennie w sposób synchroniczny (zajęcia stacjonarne w sali, w budynku Akademii) oraz asynchroniczny (wykonywanie przez studentów zadań zleconych przez prowadzącego na platformie Teams). Obowiązuje następujący schemat: w pierwszym tygodniu zajęć wykład odbędzie się w sposób synchroniczny (stacjonarnie w Akademii), w drugim tygodniu zajęcia odbędą się w sposób asynchroniczny (na platformie Teams) itp. Terminarz zajęć podany jest na platformie Teams.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, dyskusja, metody warsztatowe, prezentacje multimedialne, projekt własny studenta

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego) oraz wykonanie wszystkich aktywności na platformie Teams.

Warunki i ECTS:

obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 0,5 ECTS,

aktywny udział w zajęciach 0,5 ECTS,

wykonanie wszystkich aktywności na platformie Teams 1 ECTS,

przygotowanie, prezentacja i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych skierowanych do dziecka lub dzieci o zachowaniu niepożądanym lub niewłaściwym (w wieku szkolnym) - projekt terapeutyczny 1 ECTS.

Suma: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)