Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego w pracy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSzK-KJP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego w pracy pedagoga
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia poprzez realizację określonych zadań dydaktycznych. W trakcie konwersatorium student powinien uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z:

– świadomością językowego obrazu świata,

– rozróżnienie langue i parole,

– dyferencjacją języka pod względem socjolektu i idiolektu,

– pozycją języka w świecie tekstów kultury.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kształcenie w zakresie sprawnego, świadomego i celowego posługiwanie się językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych (mówienia, pisania i czytania).

Pełny opis:

Treści programowe:

• Język w komunikacji prywatnej i publicznej, 2 godz.

• Wypowiedzi mówione i słuchane, pisane, czytane, 2 godz.

• Funkcje i style języka, 2 godz.

• Język literacki, potoczny, dialogi, slangi, 2 godz.

• Ekspresywność języka a wulgaryzmy, 2 godz.

• Co to jest błąd językowy? 2 godz.

• Pisma użytkowe, 2 godz.

• Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy, 2 godz.

• Podstawy składni polskiej, 2 godz.

• Wyraz obcy – czy zawsze potrzebny? 2 godz.

• Polska frazeologia, 2 godz.

• Język a wartości kulturowe, 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydaw. „Impuls” Kraków 2010.

2. K. Gierymski, Gramatyka na bardzo dobry, Agencja Wydaw. „Grom” Warszawa 1993.

3. A. Markowski, Kultura języka polskiego, PWN, 2018.

4. Polszczyzna płata nam figle, pod red. J. Podrackiego, Wydaw. Medium, Warszawa, 1993.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, PWN Warszawa 2019.

2. Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka, red. E. Bończyk, N. Moćko. Wydaw. Uniw. Śląskiego Katowice 2018.

3. A. Majewska-Tworek [i in.], Jak pisać i redagować. Wzory tekstów użytkowych, PWN Warszawa 2019.

4. J. Porayski-Pomsta, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Dom Wydaw. Elipsa Warszawa 2015.

5. M. Smoczyńska [i in.], Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji, Inst. Badań Edukacyjnych Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

I.W1. pojęcie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej;

I.W2. zagadnienia praktyki wystąpień publicznych;

I.W3. zasady etyki słowa i etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;

I.W4. zagadnienia poprawności i sprawności językowej;

I.W5. zasady emisji głosu.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

I.U1. sprawnie komunikować się;

I.U2. poprawnie używać języka polskiego;

I.U3. skutecznie stosować zasady emisji głosu.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

I.K1. dbałości o kulturę wypowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, obecność na zajęciach, praca projektowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Michalski
Prowadzący grup: Andrzej Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)