Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSzDTP-P3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie przybliżyć słuchaczom zarówno szeroki, uwzględniający rys historyczny, zakres teorii/koncepcji dotyczących zawodu nauczyciela, jak również wyniki wybranych badań odnoszących się do codziennego funkcjonowania przedstawicieli tego zawodu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przybliżenie studentom zarówno szerokiego, uwzględniającego rys historyczny, zakresu teorii/koncepcji odnoszących się do zawodu nauczyciela, jak również wyników wybranych analiz empirycznych (polskich i światowych) dotyczących szeroko pojmowanego, codziennego funkcjonowania przedstawicieli tego zawodu w środowisku edukacyjnym (a także, do pewnego stopnia, poza nim). Treści wykładu uwzględniają, między innymi, kwestie związane z: zawodowym rozwojem nauczycieli, kształceniem nauczycieli, nauczycielskimi kompetencjami pożądanymi z punktu widzenia wymagań i wyzwań współczesnego systemu edukacji (kompetencje przyszłości/kompetencje XXI wieku) czy różnego rodzaju dylematami oraz sytuacjami trudnymi związanymi nierozerwalnie z niedookreślonymi i dalece nieprzewidywalnymi warunkami pracy nauczycieli.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Day, Ch. : Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Jegier, A., Kwiatkowski, S. T., Szurowska, B. (2021). Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata. Warszawa: Difin.

Kwiatkowska, H. : Pedeutologia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Kwiatkowski, S. T.: Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.

Madalińska-Michalak, J.: Pedeutologia. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Madalińska-Michalak, J.: Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.

Szempruch, J. : Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Day, Ch. : Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Kowalik, S. : Psychologia ucznia i nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Kretschmann, R., Kirschner-Liss, K., Lange-Smichdt, I., Miller, R., Rabens, E., Thal, J., Zitzner, M. : Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2003.

Plewka, Cz. : Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2009.

Prucha, J.: Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Tom 2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

A.2.W1. terminologię używaną w pedeutologii, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, a także miejsce pedeutologii w systemie nauki oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi;

A.2.W3. rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

A.2.U1. wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii, w tym wybrane modele i koncepcje pedagogiczne, oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, w celu dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania;

A.2.U4. organizować wartościowe rozwojowo i społecznie środowisko wychowawcze oraz wspierać dzieci lub uczniów w wyrażaniu swojej indywidualności w sposób twórczy;

NAU2A_U01. Obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

A.2.K1. refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedeutologii oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie wychowania tej subdyscypliny pedagogicznej;

A.2.K2. podejmowania wyzwań zawodowych oraz indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wyznaczonym przez obszar pedeutologii;

NAU2A_K01. Budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć. Praca zaliczeniowa odnosząca się do kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnego nauczyciela w złożonym i niedookreślonym środowisku edukacyjnym (środowisku pracy).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z elementami dyskusji.

Zajęcia będą się odbywać naprzemiennie w sposób synchroniczny (zajęcia stacjonarne w sali, w budynku Akademii) oraz asynchroniczny (wykonywanie przez studentów zadań zleconych przez prowadzącego na platformie Teams). Obowiązuje następujący schemat: w pierwszym tygodniu zajęć wykład odbędzie się w sposób synchroniczny (stacjonarnie w Akademii), w drugim tygodniu zajęcia odbędą się w sposób asynchroniczny (na platformie Teams) itp. W razie konieczności zmian w tym schemacie odbywania się zajęć, studenci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Warunki zaliczenia zajęć:

1. Obecność studenta na odbywających się w zajęciach online, prowadzonych synchronicznie (w czasie rzeczywistym - zgodnie z planem zajęć) na Teams. Dozwolone są dwie nieobecności. Wywiązanie się studenta ze wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego i umieszczanych w aplikacji Teams w ramach zajęć prowadzonych asynchronicznie (nie odbywających się w czasie rzeczywistym). Rozliczanie tych zadań odbywa się także poprzez Teams (1 punkt ECTS)

2. Terminowe przesłanie pracy zaliczeniowej na jeden z podanych przez prowadzącego tematów (1 punkt ECTS).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kwiatkowski
Prowadzący grup: Stefan Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)