Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reedukacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-R2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reedukacja
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat celów, zasad oraz metod stosowanych na zajęciach z terapii pedagogicznej w pracy z uczniem. Student zdobywa umiejętności planowania i prowadzenia działań pedagogicznych związanych ze stymulowaniem i usprawnianiem funkcji psychomotorycznych w szczególności w obszarach: usprawnianie motoryki wielkiej i małej, kształtowanie poczucia własnego ciała i orientacji przestrzennej, ćwiczenia funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych oraz integracji tych funkcji, usprawnianie technik pisania i czytania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad ortografii, ćwiczenia czujności ortograficznej i funkcjonalności ortograficznej w piśmie, kształtnego pisanie, grafomotoryki, integracji ruchowej, rozwijania umiejętności matematycznych ( dziecięce liczenie jako wstęp do matematyki, rozwijanie operacyjnego myślenia, treningi liczenia w pamięci, rozwiązywanie zadań matematycznych). Na zajęciach student poznaje gotowe metody pracy wykorzystywane na zajęciach reedukacyjnych oraz uczy się ich twórczego wykorzystania planując indywidualne działania terapeutyczne w pracy z konkretnym uczniem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat celów, zasad oraz metod stosowanych na zajęciach z terapii pedagogicznej w pracy z uczniem. Student zdobywa umiejętności planowania i prowadzenia działań pedagogicznych związanych ze stymulowaniem i usprawnianiem funkcji psychomotorycznych dziecka w celu wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach w procesie uczenia się, co przyczynia się do eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz usuwania przeszkód adaptacyjnych uczniów w środowisku szkolnym .

Pełny opis:

1. Niepowodzenia szkolne: ustalenia terminologiczne; fazy narastania trudności w uczeniu się;przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej: społeczno- ekonomiczne, biopsychiczne, dydaktyczne

2. Nadmierne i specyficzne trudności w uczeniu się matematyki: objawy i przyczyny nadmiernych i specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w warunkach szkolnych; problem nakładania się przyczyn; niszczące konsekwencje dłużej doznawanych niepowodzeń w uczeniu się matematyki, zanikanie motywacji do uczenia się, utrata wiary we własne możliwości intelektualne, unikanie sytuacji wymagających wysiłku intelektualnego

3. Dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych a niepowodzenia w nauce: zakres dojrzałości do uczenia się matematyki (wskaźniki ); konsekwencje rozpoczynania nauki w szkole bez odpowiedniej dojrzałości do uczenia się matematyki

4. Metody, formy środki stosowane w pracy z dziećmi , które doznały trudności w nauce matematyki: zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze: kogo obejmuje się takimi działaniami, etapy pracy, wybrane treści kształcenia i sposoby udzielania pomocy uczniom(doskonalenie techniki rachunkowej, rozwiązywanie zadań z treścią, działania arytmetyczne )

5. Czym są specyficzne trudności w uczeniu się języka ojczystego a szczególnie trudności z nabywaniem umiejętności czytania i pisania: ustalenia terminologiczne: dysleksje, dysgrafia, dysortografia; etiologia specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania: koncepcje genetyczna, organiczna, neurofizjologiczna, niski poziom rozwoju funkcji poznawczych, błędy metodyczne, zaniedbania środowiskowe, częstotliwość występowania trudności w uczeniu się języka ojczystego

6. Dojrzałość dziecka do uczenia się czytania i pisania w warunkach szkolnych: dojrzałość psychomotoryczna, słownikowo – pojęciowa, emocjonalna, wolicjonalna

7. Zachowania dzieci, które wskazywać mogą na możliwość występowania u nich niepowodzeń w uczeniu się czytania i pisania: objawy zaburzeń spostrzeżeń wzrokowych, objawy zaburzeń spostrzeżeń słuchowych, objawy zaburzeń funkcjonowania ruchowego, objawy zaburzeń procesu lateralizacji i orientacji przestrzennej, objawy zaburzeń rozwoju mowy, objawy zaburzeń koordynacji funkcji wzrokowych, słuchowych i wzrokowych

8. Metody, formy ,środki stosowane w pracy z dzieckiem, które nie radzi sobie z opanowaniem umiejętności czytania i pisania; zasady prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zestawy ćwiczeń usprawniających: analizę i syntezę słuchową, wzrokową, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia rozwijające sprawność wypowiadania się, wzbogacające słowni czynny i bierny dziecka

9. Gry i zabawy stosowane w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, organizacja pracy terapeutycznej z uczniami konstruowanie indywidualnych programów działań naprawczych,(IPET), Arkusz obserwacji dziecka w przedszkolu.

10. Dokumentacja pracy z dzieckiem, współpraca z rodzicami

11. Akty prawne regulujące zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się, dostosowanie wymagań na sprawdzianach i egzaminach kończących szkołę do możliwości dziecka.

12. Organizacje, stowarzyszenia działające na rzecz uczniów borykających się z trudnościami w uczeniu się

Literatura:

Literatura podstawowa:

Żegnałek K., Niepowodzenia szkolne w: Dydaktyka Ogólna. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2005

Gruszczyk – Kolczyńska E.: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1997

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Edukacja Polska, Warszawa 2009

Skibińska H. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, WSP, Bydgoszcz 1996

Tokarska E. Kopała J. ,Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego, Edukacja Polska , Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

W zakresie Wiedzy Absolwent:

PED2A_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, pomocowej i

terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach, P7U_W P7S_WG

NAU2A_W07 zna treści nauczania i typowe trudności uczniów-wychowanków związane z ich opanowaniem, P7U_W P7S_WG

w zakresie Umiejętności Absolwent:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych

problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także

diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami,P7U_U P7U_U

NAU2A_U03 rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny

rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym, P7U_U P7S_UO

W zakresie Kompetencji Społecznych ABSOLWENT:

PED2A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki

zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych

rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych,P7U_K P7S_KR

NAU2A_K06 jest gotów pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami

lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej, P7U_K P7U_K

Weryfikacja efektów kształcenia:

bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć ( aktywność) pisemne opracowanie programu działań korekcyjnych ( projekt)

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS

Bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 1 ECTS

Zaliczenie projektu (opracowanie jednego wybranego przez studenta zagadnienia praktycznego) 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)