Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-PSp2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna, jej cele i zadania. Charakterystyka subdyscyplin pedagogiki specjalnej. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością. Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają usystematyzowaną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej; współczesnych systemów kształcenia oraz wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

2. Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej

3. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

4. Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie

5. Charakterystyka subdyscyplin pedagogiki specjalnej

6. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

7. Zasady zachowania wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

8. Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego)

9. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sposoby zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych i społecznych oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży:

9.1. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera

9.2. słabosłyszących, niesłyszących

9.3. słabowidzących, niewidomych

9.4. z niepełnosprawnością ruchową

9.5. z niepełnosprawnością sprzężoną – osób głuchoniewidomych, osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

9. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

10. Nowe technologie a aktywność edukacyjna i społeczna osób z niepełnosprawnością

Literatura:

Antoszewska B., Kosakowski, Cz. Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej Kupisiewicz, M. Słownik pedagogiki specjalnej

Borkowska M. Niepełnosprawność ruchowa u dzieci. [W:] Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Loska, M., Myślińska, D. (red).

Csanyi, Y. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.

Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T.1. T.2.

Pisula E.Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia

Krause, A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej.

Kupisiewicz M. Słownik pedagogiki specjalnej

Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz R. (2012) Dziecko z autyzmem

Palak Z. Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały szkoleniowe CZĘŚĆ II. (Internet)

Sadowska S. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: wybrane problemy teorii i praktyki.

Wdówik P. Technologie asystujące dla uczniów niewidomych w zakresie czytania i,

Ziątek K., Jaszczuk J. Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności.

Efekty uczenia się:

K_W05 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W24 ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej na danym etapie edukacji i w zakresie określonym specjalnością studiów

K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

K_U15 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów

K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

K_K10 wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w wykładach. Opracowanie projektu.

godziny kontaktowe 30 h

przygotowanie się do zajęć ćw. analiza literatury przedmiotu 20 h

przygotowanie projektu 10 h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)