Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-P4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadaniem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką edukacyjno-wychowawczą. Ich zadaniem jest również umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i „praktycznej” wiedzy, które będą następnie pomocne w realizowaniu treści kształcenia podczas zajęć dydaktycznych w uczelni.


Skrócony opis:

Praktyka realizowana jest w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej (metodyka pracy terapeuty, pedagoga szkolnego i reedukatora) oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej (metodyka pracy terapeuty i reedukatora).

Literatura:

Materiały, dokumenty i akty prawne polecane i udostępniane studentom podczas praktyk.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy zna i rozumie:

NAU2A_W03 rolę nauczyciela-wychowawcy i terapeuty pedagogicznego w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków oraz korygowaniu ich zaburzeń i trudności rozwojowych P7U_W P7SW_K

NAU2A_W05 podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych P7U_W P7SW_K

Student w zakresie umiejętności potrafi:

NAU2A_U02 adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych P7U_U P7S_UO

NAU2A_U04 projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli-wychowawców P7U_U P7S_UO

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów:

NAU2A_K01 budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej P7U_K P7S_KO

NAU2A_K02 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią P7U_K P7S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Student wykonuje zadania przewidziane programem praktyk.

Podstawą zaliczenia praktyki jest:

1. Wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyk, udokumentowanych w dzienniku praktyk.

2. Potwierdzenie odbycia praktyki wraz z opinią o jej przebiegu, którą wpisuje na karcie nabywania umiejętności zawodowych praktykanta dyrektor placówki lub opiekun wyznaczony przez dyrektora placówki

Praktyka w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej - 2 ECTS

Praktyka w poradni psychologiczno-pedagogicznej - 2 ECTS

Suma 4 ECTS

Praktyki zawodowe:

Sposób odbywania zajęć: stacjonarnie w konkretnej placówce (szkoła i poradnia psychologiczno-pedagogiczna).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)