Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne aspekty komunikacji medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSK-PAKM4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne aspekty komunikacji medialnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie psychospołecznych aspektów komunikacji medialnej. Przedstawienie specyfiki różnych mediów masowych, prezentowany obraz świata oraz strategie nadawcze.

Pełny opis:

Celem kursu jest poznanie psychospołecznych aspektów komunikacji medialnej. Przedstawienie specyfiki różnych mediów masowych, prezentowany obraz świata oraz strategie nadawcze.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z mechanizmami oddziaływania mediów na odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem emocjonalnych i poznawczych aspektów ich oddziaływania. Omówiona zostanie tematyka wpływu mediów na obraz świata, przeżycia, zachowanie i relacje społeczne zarówno jednostek, jak i grup.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie psychologicznym oraz społecznym, z uwzględnieniem wpływu nowoczesnych technologii na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W07 zna i rozumie treści nauczania i typowe trudności uczniów-wychowanków związane z ich opanowaniem oraz narzędzia ICT pomocne w ich rozwiązywaniu, P7U_U, P7S_UW

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania i twórczej krytyki podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych z wykorzystaniem ICT, ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w przestrzeni medialnej, P7U_U, P7S_UW

NAU2A_U05 potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów-wychowanków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, P7U_U, P7S_UO

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne z wykorzystaniem ICT, P7U_K, P7S_KO

NAU2A_K02 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią za pośrednictwem ICT, P7U_K, P7S_KO

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć. Analiza wybranego przekazu medialnego przedstawionego podczas zajęć.

Bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć. Analiza wybranego przekazu medialnego przedstawiony podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalna jedna nieobecność) 50%. Przygotowanie i przedstawienie dokonanej analizy wybranego przekazu medialnego 50%.

Bilans punktów ECTS:

- godziny kontaktowe: 0,5 ECTS

- wykonanie wszystkich zadań na platformie e-ChAT 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kochan
Prowadzący grup: Izabela Kochan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)