Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Streetworking jako metoda pracy resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-SMPR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Streetworking jako metoda pracy resocjalizacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodą streetworkingu, czyli pracy z człowiekiem potrzebującym wsparcia w środowisku, w którym przebywa, z pominięciem "bariery biurka", czyli urzędu, z którego pomocy z różnych przyczyn nie chce korzystać.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z założeniami pracy streetworkera z różnymi grupami klientów. Poznają warsztat pracy streetworkera, wymagania stawiane przed nim, charakter jego pracy oraz przykłady różnych organizacji streetworkerskich działających w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

1. Praca socjalna jako obszar, na którym powstał streetworking - streetworking jako powrót do źródeł pracy socjalnej.

2. Podstawowe założenia streetworkingu: warsztat pracy streetworkera, wymagania stawiane przed nim, etapy pracy streetworkera, uwarunkowania skutecznych działań, zasady pracy, zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z realizacji zadań w środowisku, wsparcie streetworkerów i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,

3. Streetworker w pracy z ludźmi w kryzysie bezdomności: specyfika zjawiska bezdomności, problemy współwystępujące, uwarunkowania skutecznej pomocy osobom w kryzysie bezdomności, współpraca z innymi podmiotami pomocowymi, programy i organizacje wspomagające tę grupę klientów.

4. Pedagogika ulicy: streetworking wśród dzieci na ulicy, dzieci ulicy a dzieci na ulicy, założenia pedagogiki ulicy, specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególne uwarunkowania prowadzenia skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą, działania opiekuńcze, resocjalizacyjne i profilaktyczne, przykłady organizacji i projektów realizowanych z tymi grupami w Polsce i w innych krajach.

5. Streetworking wśród osób prostytuujących się: dzieło siostry Anny Bałchan, specyfika pracy z tę grupą, uwarunkowania pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Dębski, A. Michalska (red.), Podręcznik streetworkera bezdomności, Gdańsk 2012.

2. M. Michel, Teoretyczne podstawy profilaktyki i resocjalizacji w środowisku lokalnym.

3. A. Kurzeja A., Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń, Kraków 2008.

wisku lokalnym, [w:] B. Urban (red.).

Literatura uzupełniająca:

M. Deptała (red.), Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyczna w szkole i w środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004,

A. Domosławski, Wykluczeni, Warszawa 2016.

Strony internetowe:

https://gpaspraga.org.pl/

https://www.po-moc.pl/pl/Pomoc/Szukasz_pomocy

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

P6S_WG10 podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nim

zachodzących

P6S_WG23 podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

P6S_UW01 dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

P6S_UW03 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów

działalności pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

P6_SKK 02 docenienia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- ocena aktywności na zajęciach,

- ocena pracy zaliczeniowej - prezentacji omawianej podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: prezentacje multimedialne, filmy, lektura i omawianie tekstów źródłowych, dyskusja.

Zajęcia odbywają się w pięciogodzinnych blokach - w semestrze odbywa się ich 6.

Obecność na zajęciach obowiązkowa,

Dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze, co oznacza, że można nie być na jednym bloku zajęć;

Osoby, które przekroczą dopuszczalną liczbę nieobecności, poproszone zostaną o napisanie prac zaliczeniowych: jednej za każdą nieobecność, czyli maksymalnie 4, bo ostatnie zajęcia poświęcone będą prezentacjom. To będą krótkie prace (ok. 2 strony komputeropisu) na tematy poruszane podczas kolejnych zajęć:

1. Założenia streetworkingu - etapy pracy, wymagania stawiane streetworkerom, warsztat pracy streetworkera.

2. Streetworking wśród osób w kryzysie bezdomności.

3. Pedagogika ulicy - praca z dzieckiem na ulicy.

4. Streetworking wśród osób prostytuujących się - działania siostry Anny Bałchan i jej współpracowników.

Podczas ostatnich zajęć wszystkich obowiązuje krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką streetworkingu. Każdy otrzyma wcześniej jedno zagadnienie i podczas ostatnich zajęć przedstawi je krótko (ok. 5-10 minut) grupie.

Rozliczenie punktów ECTS (2 ECTS):

- obecność podczas zajęć (30 godz.) i przygotowanie do nich - 1 ECTS,

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zaliczenie - 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)