Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacyjne programy penitencjarne i edukacja skazanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-RPP4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacyjne programy penitencjarne i edukacja skazanych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia: wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu resocjalizacji penitencjarnej, w tym penitencjarnych programów resocjalizacyjnych, realizowanych w zakładach karnych w Polsce wobec osób skazanych i pozbawionych wolności. Przybliżenie podstawowych metod oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez wychowawców wobec osób skazanych.

Cel: Poznanie realizowanych przez służbę więzienną resocjalizacyjnych programów penitencjarnych skierowanych do osób skazanych odbywających bezwzględną karę pozbawienia wolności. Poznanie podstawowych metod oddziaływań w ramach resocjalizacji penitencjarnej, stosowanych przez wychowawców wobec osób osadzonych.

Pełny opis:

Definicja resocjalizacji penitencjarnej. Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej podejmowanej w polskich zakładach karnych. Psychologiczne podstawy resocjalizacji penitencjarnej (podejście psychodynamiczne, behawioralne oraz poznawczo - behawioralne). Rola i zadania służby więziennej w ramach resocjalizacji penitencjarnej. Metody oddziaływań resocjalizacyjnych opartych na wpływie osobistym, podejmowanych przez wychowawców wobec osadzonych (tj. przykład własny, doradzanie wychowawcze, przekonywanie wychowawcze). Wybrane programy penitencjarne realizowane wobec skazanych w zakresie: redukcji deficytów wychowawczych, wypełniania i wzmacniania ról społecznych, aktywizacji zawodowej, programy przygotowujące do życia na wolności. Oddziaływania psychokorekcyjne wobec osób skazanych w zakresie profilaktyki agresji, profilaktyki przemocy w rodzinie oraz programy penitencjarne z zakresu profilaktyki uzależnień.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pospiszyl K., "Resocjalizacja, Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań". Wyd. Akademickie "Żak", W-wa 2004.

"Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce". praca pod red. naukową M. Marczak, Kraków 2013

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Mazur J.: „Profilaktyka i prewencja. Między zagrożeniem, a bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia”, 2012, Wyd.Śląsk

Pospiszyl I; „ Przemoc w rodzinie”. Warszawa 1994 WSI.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY: ZNA I ROZUMIE

PED2A_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W03 rolę nauczyciela-wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków, P7U_W, P7SW_K

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI

PED2A_U10 wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych, P7U_U, P7S_UW

NAU2 AR_U04 analizować metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; analizować i stosować teoretyczne podstawy instytucjonalnych

oddziaływań metodycznych; analizować i stosować metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; stosować metodykę pracy wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych; analizować i stosować podstawy metodyczne pracy wychowawcy w aresztach śledczych i zakładach karnych; określać przyczyny stresu i wypalenia zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych, P7U_U, P7S_UO

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: JEST GOTÓW DO

PED2A_K04 utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, P7U_K, P7S_KR

NAU2AR_K02 komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne, P7U_K, P7S_KO

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

- analiza opracowanych projektów programów resocjalizacyjnych i obserwacja podczas ćwiczeń ich praktycznej realizacji,

- końcowy egzamin w formie przygotowania własnego projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z Zarządzeniem 12/2020 Dziekana WNS Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa:

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem platformy MS Moodle oraz USOS w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczone jest narzędzie informatyczne - platforma edukacyjna Moodle,

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów poprzez narzędzie informatyczne MS Teams,

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób

• w trybie online - synchronicznie - przy użyciu platformy MS Teams.

Ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań zleconych i wykonanych na platformie e-ChAT (60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)