Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-PU3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka uzależnień
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat mechanizmów uzależnień, ich charakteru, przyczyn, konsekwencji. Omówione zostaną możliwości klasyfikowania i różnicowania uzależnień, teoretyczne sposoby ich wyjaśniania oraz możliwości ich przeciwdziałania. Ten cel osiągnięty zostanie poprzez dyskusję nad wybranymi fragmentami tekstów oraz wykonywanie ćwiczeń weryfikujących zdobytą wiedzę.

Pełny opis:

Zaprezentowanie informacji dotyczących naukowych modeli przyczyn uzależnień behawioralnych oraz profilaktyki, poradnictwa i psychoterapii dla osób zmagających się z tym problemem. Omówienie poszczególnych kategorii uzależnień behawioralnych.

Przybliżenie podstaw integralnego modelu profilaktyki, który w literaturze przedmiotu opisywany jest jako ten, który stwarza szansę na dokonanie radykalnego przełomu w metodach zapobiegania uzależnieniom.

Omówienie, na podstawie wyników badań opublikowanych w literaturze przedmiotu, kondycji współczesnej młodzieży polskiej, społeczeństwa polskiego, a także diagnozę problemów narkomanii w Polsce.

Zagadnienia obejmować będą ponadto: ogólne przyczyny powstawania uzależnień, uzależnienia jako szczególna forma zaburzeń samoregulacji, rodzaje uzależnień, charakterystyka i leczenie,profilaktykę uzależnień w szerokim zakresie.

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza przypadków, metody eksponujące - film, prezentacja multimedialna

Literatura:

Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, Warszawa PWN, 2018

Opracowanie zbiorowe, Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2016

Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Seria: psychologia wychowania., Wydawca Jedność 2005

Zajączkowski K., Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień., Kraków 2001

Erickson Carlton K., Nauka o uzależnieniach., Wydawnictwo UW, Warszawa, 2013

Białas T., Jędrzejko M., Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka., Warszawa 2019

Miller W. R., Rollnick S., Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Wydawnictwo UJ, Kraków 2014

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY:

PED2A_W01 student zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym w zakresie profilaktyki uzależnień (P7U_W, P7S_WG)

NAU2AR_W01 student zna i rozumie zagadnienia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej dotyczące profilaktyki uzależnień (P7U_W, P7S_WK)

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U10 student potrafi wybrać i zastosować właściwe dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych związanych ze stosowaniem profilaktyki uzależnień (P7U_U, P7S_UW).

NAU2AR_U02 student potrafi diagnozować osoby zagrożone uzależnieniem, stosować diagnozę u źródeł niedostosowania społecznego (P7U_U, P7S_UW).

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K02 student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień (P7U_K, P7S_KK).

NAU2AR_K02 student jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień (P7U_K, P7S_KR).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

1) bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć,

2) aktywność,

3) opracowania pisemne i/lub prezentacja,

4) egzamin.

Nakłady pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 30; punkty ECTS: 1,2.

-niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 70; punkty ECTS: 2,8

Praca własna studenta (70 h):

- przygotowanie się do ćwiczeń

- przygotowanie się do egzaminu

- studiowanie literatury

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć (ustna i pisemna – wykonywanie ćwiczeń pisemnych weryfikujących poznaną wiedzę), ocena prac przygotowywanych w grupach na temat poszczególnych form uzależnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)