Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-P-PsS3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w r. akad. 2023/24 prowadzone są w trybie mieszanym (blended-learning), tzn. 15h odbywa się w sali budynku ChAT (stacjonarnie), a 15h zdalnie, przy użyciu platformy internetowej Moodle.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę psychologii społecznej - podstawowe zagadnienia, pojęcia, kluczowe problemy, teorie i koncepcje psychologiczne. Pozwalają na lepsze zrozumienie szeroko pojętego wpływu społecznego oraz poznanie możliwości modyfikacji zachowań społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student otrzyma syntetyczną wiedzę na temat psychologicznych teorii tłumaczących społeczną naturę człowieka.

Szczegółowe treści programowe obejmują:

1. Podstawowe dziedziny badań i typowe problemy psychologii społecznej.

2. Wybrane przejawy wpływu społecznego - potęga czynnika sytuacyjnego.

3. Pojęcie postawy i wyznaczniki zmiany postaw.

4. Pojęcie stereotypu i przesłanki walki ze stereotypami i uprzedzeniami.

5. Funkcjonowanie w małych grupach społecznych.

5. Rozproszenie odpowiedzialności w grupie.

6. Reaktancja.

7. Dysonans poznawczy.

7. Procesy oceniania ludzi w sytuacji interakcji społecznej.

8. Wpływ czynników środowiskowych na proces wychowawczy i funkcjonowanie współczesnego młodego pokolenia – problemy chłopców, kształtowanie się osobowości narcystycznej, znaczenie nowych technologii.

9. Wybrane trudności w relacjach społecznych (np. z osobami z zab. psychicznymi) wynikające ze stereotypowego postrzegania i nieumiejętności komunikacyjnych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

1. Połowa zajęć odbywa się w formie zdalnej na platformie Moodle, a połowa ma formę wykładów stacjonarnych w sali ChAT.

Zdalna część kursu

a) kurs w formie zdalnej odbywa się naprzemiennie z zajęciami stacjonarnymi, a kolejne tematy otwierane są we wskazany dzień i o ustalonej godzinie (zgodnie z podanym w Moodle harmonogramem). Na zaliczenie jednego tematu studenci mają 1 tydzień.

b) materiał do studiowania umieszczony na platformie lub wskazany w literaturze przedmiotu, ze względu na ochronę praw autorskich

c) zaliczenie internetowej części kursu

Po otwarciu każdego tematu należy w podanym czasie wykonać pracę domową: zadanie treningowe, test, wypowiedź pisemną.

Każdą pracę domową studenci wykonują jednokrotnie; poprawka przysługuje jedynie osobom, które pod koniec semestru nie uzyskały wymaganych na zaliczenie minimum 60% możliwych do otrzymania punktów (nie wymagane jest zaliczenie każdego tematu). W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zwrócić się indywidualnie z prośbą o zaliczenie tematu w późniejszym terminie (skutkuje to jednak obniżeniem oceny za dane zadanie).

Zaliczenie części internetowej oznacza uzyskanie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów ze wszystkich zadań obowiązkowych. Za każdy temat można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Brak zaliczenia części internetowej kursu uniemożliwia zaliczenie całego kursu.

Kontaktowa część kursu

Część kontaktowa kursu odbywa się w sali w siedzibie ChAT i ma formę 90-minutowych wykładowych spotkań co dwa tygodnie. Część kontaktowa kończy się kolokwium obejmującym treści jedynie z wykładów i wskazanej lektury (R. Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi”). Ocena uzyskana z tego testu jest (obok oceny z części zdalnej) składową oceny końcowej z całego kursu.

ZALICZENIE ZAJĘĆ:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. W części zdalnej kursu student otrzymuje punkty za wykonanie zadań do poszczególnych tematów, zaś w części kontaktowej kursu student otrzymuje punkty z kolokwium kończącego stacjonarne wykłady. Średnia z tych dwóch ocen jest podstawą do wyliczenia końcowej oceny z kursu "Psychologia społeczna".

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Cialdini, (2021). „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, Gdańsk, GWP.

2. T. Gilovich, T., Ross, L., (2017). Najmądrzejszy w pokoju. Jakie korzyści możemy czerpać z najważniejszych odkryć psychologii społecznej, Smak Słowa, Sopot 2017, rozdz. 2 „Wpływ sytuacji”, s. 49 – 79.

3. W. Domachowski (2007). „Przewodnik po psychologii społecznej”, Warszawa, PWN, rozdz. 7 „Co to znaczy mieć postawę?”, s. 149-157, rozdz. 8 „Stereotypy i Uprzedzenia” s. 159-170 (w cz. II), rozdz. 1 „Przesłanki skutecznej walki ze stereotypami i uprzedzeniami”, s. 193-202 (w cz. III) i rozdz. 5 „Funkcjonowanie w małych grupach społecznych”, s. 127-137 (w cz. II).

4. B. Wojciszke (2006). „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej”, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, rozdz. 1 „Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna”, s. 17-27; rozdz. 6 „Zmiana postaw”, s. 212-244.

5. Żak P. (red.), Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć, Wyd. Charaktery, Kielce, 2016, rozdz. D. Krzemionka „Bierny świadek, czyli dlaczego patrzę jak cię biją, i nic nie robię. Bibb Latane i John Darley: efekt rozproszenia odpowiedzialności”, s. 121 – 131 i rozdz. D. Grabda „Zakazany owoc smakuje najlepiej. Jack Brehm: teoria reaktancji”, s. 85 – 96.

Literatura uzupełniająca:

1. Philip G. Zimbardo, Nikita S. Coulombe (2015), Gdzie ci mężczyźni?, Warszawa 2015, PWN, rozdz. 8 „Rodziny bez sterownika, nieobecni ojcowie”, s. 79 – 106, rozdz. 9 „Nieskuteczne szkoły”, s. 109 – 125, rozdz. 17 „Co mogą zrobić szkoły?”, s. 273 – 276, rozdz. 18 „Co mogą zrobić rodzice?”, s. 281 – 289 i rozdz. 20 „Co mogą zrobić kobiety?”, s. 309 - 324.

2. Lewczuk, J., Jędrzejko, Z. (2017). Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w sieci, w: S. Bębas, Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, s. 269 – 318. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

3. Irena Pilch, (2018). Narcystyczna osobowość naszych czasów, Psychologia w Praktyce, 2018, 3(9), str. 4-7.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych P7U_W, P7S_WG

PED2A_W08 ma rozszerzoną wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach P7U_W, P7S_WK

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami P7U_U, P7S_UW

PED2A_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych P7U_U, P7S_UW

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych P7U_K, P7S_KK, P7S_KR

PED2A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu P7U_K, P7S_KK

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zadań wykonywanych w zdalnej części zajęć

- kolokwium końcowe (pisemne, pytania zamknięte)

Metody i kryteria oceniania:

Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne - nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania do samodzielnego opracowania.

ZALICZENIE ZAJĘĆ:

W części zdalnej kursu studenci wykonują do każdego tematu zadania (testy, krótkie wypowiedzi pisemne) i w ten sposób uzyskują punkty za część internetową kursu. Kontaktowa część kursu kończy się kolokwium z treści omawianych podczas zajęć w sali budynku ChAT i ze wskazanej literatury.

Ocena końcowa wyliczana będzie jako średnia z dwóch ocen - z części internetowej z wagą 0,50 i z testu kończącego stacjonarną część kursu również z wagą 0,50 - zatem procentowy udział ocen z poszczególnych części kursu w ocenie końcowej zajęć rozkłada się w równych proporcjach: 50%/50%. Jednak wymagane jest zaliczenie każdej z części na ocenę co najmniej dostateczną – tzn. otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego kursu.

Przeliczenie punktów procentowych uzyskanych w części zdalnej na ocenę:

60%–67% - 3.0

68%-75% - 3,5

76%-83% - 4.0

84%-92% - 4,5

93%-100% - 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Lewczuk
Prowadzący grup: Joanna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)