Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka i zachowania prozdrowotne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-PZP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i zachowania prozdrowotne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pogłębienie wiedzy o zdrowiu i czynnikach je warunkujących; nabycie umiejętności objaśniania problemów zdrowotnych, stosowania w praktyce metodycznych podstaw edukacji zdrowotnej, stosowania zasad profilaktyki wybranych zaburzeń i chorób, omawiania wybranych założeń Narodowego Programu Zdrowia dotyczących edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uwarunkowania prozdrowotne

Umiejętności życiowe - klasyfikacja UNICEF i WHO

Odporność organizmu

Model edukacji zdrowotnej

Koncepcja salutogenezy i resiilience

Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna

Pełny opis:

Pojęcie zdrowia (definicje, ujęcia, modele, czynniki determinujące zdrowie). Zachowania zdrowotne i prozdrowotne (definicja, wyznaczniki, mandala zdrowia). Podstawowe pojęcia: oświata zdrowotna, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna, kultura zdrowotna, pedagogika zdrowia; promocja zdrowia a profilaktyka. Edukacja zdrowotna. Szkoły promujące zdrowie. Najczęstsze problemy zdrowotne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość, diety). Choroby cywilizacyjne, szczepienia, epidemie. Medycyna niekonwencjonalna i alternatywne formy leczenia.

Odżywianie - składniki pokarmowe, wartości kaloryczne, piramida żywienia, indeks glikemiczny

Higiena zdrowia psychicznego

Literatura:

Bishop G., Psychologia zdrowia: zintegrowany umysł i ciało, Wrocław 2000.

Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Warszawa 2007.

Karski B., red., Promocja zdrowia, Warszawa 1999.

Lewicki Cz., Edukacja zdrowotna: systemowa analiza zagadnień, Rzeszów 2006.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

K_W_02

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

K_W_06

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym i społecznym

K_W11

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

K_U_11

potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się prze zcałę życie

K_K_06

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

K_K_08

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictw kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

2 Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie projektu grupowego na zadany przez wykładowcę temat oraz jego prezentacja na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)