Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-PU2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka uzależnień
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki uzależnień z wyszczególnieniem zjawiska i mechanizmów endo- egzogennych w kontekście społecznym i psychologicznym. Problematyka zajęć fokusuje się na charakterystyce poszczególnych form uzależnień ze szczególnym akcentem położonym na objawy, przyczyny i konsekwencje społeczne.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia związane z uzależnieniem.

2. Diagnostyka uzależnień - charakterystyka poszczególnych uzależnień z podziałem na behawioralne i psychoaktywne.

3. Rodzaje i przyczyny uzależnień w ujęciu systemowym.

4. Podstawowe koncepcje teoretyczne w zakresie przyczyn uzależnień.

5. Formy i metody leczenia uzależnień.

6. Współuzależnienie w kontekście systemu rodzinnego.

7. Profilaktyka uzależnień - teoria i praktyka.

8. Prawne aspekty zjawiska uzależnienia.

Literatura:

Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Uzależnienia behawioralne, Warszawa 2018

Bętkowska-Korpała B. (red.) 2009, Uzaleznienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne, Warszawa.

Cekiera Czesław, Ryzyko uzależnień, Lublin 1974.

Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J. (red.), Uzależnienie od narkotyków: podręcznik dla terapeutów, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012.

Jędrzejko M. (red.),(2009), Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych, Pułtusk-Warszawa (wersja dostępna on-line).

Juczyński Z. 2002, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa.

Junik W. (2011), Resilience. Teoria- badania- praktyka, Warszawa.

Kuntz H. 2009, Narkotyki i uzależnienia. Wszystko o czym należy wiedzieć, Warszawa.

Kurzeja A. (red.) 2012, Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej, Warszawa.

Melibruda J., Sobolewska - Melibruda Z. (2011), Integracyjna psychoterapia uzależnień, Warszawa.

Miller W. R., Rollnick S. (2010), Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków.

Netczuk-Gwoździewicz M., Jędrzejko M. (red.), (2015), Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka: wybrane problemy, Wrocław.

Ogińska- Bulik N. 2006, Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Łódź.

Ogińska-Bulik N. (2010), Uzależnienie od czynności: mit czy rzeczywistość?, Warszawa.

Woronowicz B. T. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

PED2A_W07 ma zaawansowana wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów

edukacyjnych

NAU2AR_W03 edukację w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej, rolę szkoły jako środowiska społeczno-wychowawczego oraz środowiska inkluzji społecznej oraz jej zadania i funkcje wychowawcze, rolę placówki resocjalizacyjnej oraz środowisko, w jakim one działają; rolę i zadania nauczycieli i wychowawców; rolę, zadania pedagoga resocjalizacyjnego w środowisku szkolnym; rolę, zadania, metody pracy pedagoga szkolnego; specyfikę procesu nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, placówkach i ośrodkach o charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym;

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych

problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także

diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami

NAU2 AR_U01 - określać dylematy socjalizacyjne oraz nieprzystosowanie społeczne; analizować koncepcje, teorie, definicje; wykorzystywać współczesne koncepcje i teorie profilaktyczne i resocjalizacyjne; projektować działania od izolacji do środowiska otwartego; prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu odziaływań destygmatyzujących; stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

PED2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

NAU

2 AR_K02 - komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, lektury wybranych tekstów i przygotowania prezentacji w zakresie wybranego typu uzależnienia będącej wprowadzeniem do zajęć o tej samej tematyce.

BILANS PUNKTÓW ECTS: 0,5 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS - praca na zajęciach, 1 ECTS – zaliczenie pisemne na ocenę, 1ECTS - lektura tekstów, 1 ECTS - prezentacja multimedialna

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie ( USOS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (ZOOM)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania USOS)

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)