Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do praktyki zawodowej- bezpieczeństwo w pracy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-PPZ4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do praktyki zawodowej- bezpieczeństwo w pracy pedagoga
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przygotowanie studenta do odbycia praktyki zawodowej w aspekcie bezpieczeństwa pracy w szkole lub placówce oświatowej, szkolno-wychowawczej, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe zagadnienia

2. Informacje dotyczące trudnej sytuacji w klasie/grupie, natury zjawisk agresji, przemocy, uzależnień w klasie/grupie, rozwiązywania konfliktów

3. Propozycje rozwiązań praktycznych

4. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole/placówce/instytucji/ośrodku

Pełny opis:

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I

ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE

1. Zagrożenia zewnętrzne.

1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu

1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły,

1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego.

1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku

1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

2. Zagrożenia wewnętrzne

2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali

2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.

2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii

w szkole.

2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia

2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów.

2.7 Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań

seksualnych uczniów w szkole.

2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu

karalnego.

2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu

karalnego.

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ

BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

2.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych

2.2 Cyberprzemoc.

2.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.

2.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.

2.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie

pedofilią.

2.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich.

2.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam.

Literatura:

Bezpieczna szkoła - rekomendacje i wytyczne MEN, Warszawa 2017

A. Paszkiewicz, Trudne sytuacje w klasie szkolnej, Warszawa, Wyd. Difin, 2019

A. Rzeszotek, Sukces wychowania, Warszawa, Wyd. Difin, 2019

K. Zawadzka, Agresja w szkole, Warszawa, Wyd. Difin, 2017

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED1A_W11 ma zaawansowaną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

NAU1AR_W09 zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom, wychowankom w szkole, placówce systemu oświaty i poza nimi.

NAU1AR_W06metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; teoretyczne podstawy środowiskowych oddziaływań metodycznych; zasady współpracy wychowawców ze środowiskiem otwartym; metody pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego, realizujących zadania resocjalizacyjne, kuratora sądowego, w ośrodkach kuratorskich; metody twórczej resocjalizacji w środowisku otwartym: teatr resocjalizacyjny, resocjalizację przez sport, muzykoterapię, plastykoterapię i dramę; zagadnienie superwizji w resocjalizacji; metody pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i placówkach wsparcia dziennego streetworkerów i pedagogów podwórkowych.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED1A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami

NA1AR_U08 potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED1A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

NAU1AR_K03 jest gotów do okazywania empatii uczniom lub wychowankom potrzebującym wsparcia i pomocy, porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

bieżąca ocena wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, znajomość literatury tematu,

obecność na zajęciach,

praca pisemna na zadany temat

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym zgodnie z planem zajęć semestru letniego 2023/24.

Obecność na ćwiczeniach oraz bieżąca ocena wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć (na podstawie znajomości literatury tematu) 0,5 ECTS oraz praca samodzielna - opracowanie pisemne na zadany temat 0,5 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)