Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-PPR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej. Przedmiot daje rozeznanie w specyfice pracy z osobami pozbawionymi wolności oraz w specyfice i roli pracy wychowawcy. Podjęte zostają również tematy; praw, zasad, celów i systemów wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zagadnienia europejskich reguł więziennych.

Pełny opis:

Omówienie najważniejszych dokumentów stanowiących podstawę oddziaływań penitencjarnych

Omówienie wybranych zagadnień dotyczących sposobów prowadzenia

oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej

Omówienie specyfiki pracy z osobami pozbawionymi wolności

Rola wychowawcy w procesie resocjalizacji

Programy resocjalizacji, zasady konstruowania i cele prowadzenia programów

Typy, rodzaje i systemy odbywania kary pozbawienia wolności

Zasady wykonania kary pozbawienia wolności

Cele wykonania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Europejskie reguły więzienne

Literatura:

Kodeks Karny Wykonawczy i inne akty prawne dotyczące prowadzenia oddziaływań resocjalizacycjnych i pracy penitencjarnej.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r.o Służbie Więziennej.

Regulamin Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010r. w sprawie etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Europejskie reguły więzienne.

Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu traktowaniu albo karaniu.

Lesław Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne, Warszawa Wydawnictwo APS, 2008.

Misja służby więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak. UAM, UG, Pedagogium WSPR i CZSW, Poznań-Gdańsk- Warszawa- Kalisz 2008.

A. Barczyk, P.Barczyk, Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków Impuls 1999.

D. Strzała, Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej, ASPRA Kraków 2014.

E. Wysocka, Diagnoza w Resocjalizacji,Warszawa PWN 2019.

Resocjalizacja, red. Bronisław Urban, Jan M. Stanik, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej,Warszawa PWN 2005 T. I,II.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P6S_WG 09 podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów,

P6S_WG 23 podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów.

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

P6S_UW 02 wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań,

P6S_UW 03 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P6_SKK01 dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

P6_SKK 03 podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki,

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 1 ECTS – 30 godzin kontaktowych wykładu, 1 ECTS - 30 godzin kontakowych ćwiczenia; 1 ECTS praca zaliczeniowa -opracowywanie diagnozy na podstawie dostępnych informacji o osobie

(objawy, przyczyny, stopień niedostosowania społecznego, obszary problemowe do pracy w ramach wybranej teorii niedostosowania społecznego), 1 ECTS - egzamin ustny na ostatnich zajęciach.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie frontalne, dyskusja, prezentacja w/w diagnozy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Kryteria oceny testu z ćwiczeń: 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański
Prowadzący grup: Artur Bogdański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)