Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-P5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe pozwalają studentom zapoznać się z praktycznym wymiarem pracy w obszarze resocjalizacji i pedagogiki międzykulturowej, zdobywać kolejne doświadczenia i pogłębiać kompetencje, dają im możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia z rzeczywistością, spotkania się z wychowankami/osadzonymi/klientami oraz z pracownikami placówek i wreszcie pomagają podjąć decyzję odnośnie dalszej drogi kształcenia i pracy zawodowej.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin stanowią podsumowujący blok praktyk na ostatnim roku studiów licencjackich. Student ma możliwość samodzielnego wyboru placówki i obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej, który go interesuje i który chciałby lepiej poznać. Stosunkowo długi okres pobytu w wybranej placówce pozwala na poznanie struktury organizacyjnej, problemów wychowanków/osadzonych/klientów i procedur kierowania ich do placówki, ich historii i problemów będących przyczynami trudności życiowych, wreszcie oddziaływań resocjalizacyjnych, pedagogicznych, terapeutycznych i pomocowych, które prowadzone są placówce. Student zapoznaje się z dokumentacją prowadzoną w placówce oraz z podmiotami współpracującymi z nią. Ma możliwość uczestniczenia w codziennej pracy osób zatrudnionych w niej i uczenia się od praktyków w czasie wspólnego realizowania zadań. Wszystko to pozwala mu na zdobycie doświadczenia i bliższe zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki danego typu, co może ułatwić mu podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia oraz o wyborze drogi zawodowej.

Literatura:

Student bazuje na zgromadzonej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych zdobytych w dotychczasowym toku studiów. W trakcie praktyk posługuje się aktami prawnymi, dokumentacją i materiałami wykorzystywanymi w pracy wybranej przez niego placówki i udostępnionymi mu na czas odbywania praktyk.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie:

NAU1AR _W04 metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; metodykę pracy wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych; podstawy metodyczne pracy wychowawcy w aresztach śledczych i zakładach karnych (P6U_W; P6S_WK);

NAU1AR_W05 metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; teoretyczne podstawy środowiskowych oddziaływań metodycznych; zasady współpracy wychowawców ze środowiskiem otwartym; metody pracy: nauczyciela, wychowawcy, realizujących zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne, w tym programy wychowawczo-profilaktyczne; metody pracy kuratora sądowego, pedagoga w ośrodkach kuratorskich

NAU 1AR_ W06 metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; założenia, metody i formy realizacji socjotechniki, psychotechniki, antropotechniki i kulturotechniki; metody twórczej resocjalizacji w placówkach: teatru resocjalizacyjnego, resocjalizacji przez sport, muzykoterapii, plastykoterapii i dramy; metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; metodykę pracy wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych; podstawy metodyczne pracy wychowawcy w aresztach śledczych i zakładach karnych; przyczyny stresu i wypalenia zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych (P6U_W;P6S_WK);

W zakresie umiejętności:

student potrafi:

NA1AR_U07 wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczycieli lub terapeutów, ich interakcji z uczniami lub wychowankami oraz sposobu, w jaki planują i przeprowadzają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze (P6 U_U;

P6 S_UO);

NA1AR_U08 zaplanować i przeprowadzić zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych (P6 U_U; P6S_UW);

NA1AR_U09 analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk (P6U_U; P6S_UW);

W zakresie kompetencji społecznych:

student jest gotów do:

NAU1AR_K03 okazywania empatii uczniom lub wychowankom potrzebującym wsparcia i pomocy, porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej (P6 U_K; P6 S_KK);

NAU1AR_K04 współpracy z profesjonalistami, nauczycielami lub terapeutami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, w tym skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami, w celu poszerzania swojej wiedzy (P6 U_K; P6 S_KR);

NAU1 AR_K05 profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie lub grupie wychowanków (P6 U_K; P6 S_KR);

NAU1 AR_K06 skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy (P6 U_K; P6 S_KR).

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

- uczestniczenie w praktykach (120 godz.),

- przedłożenie właściwie wypełnionego dziennika praktyk zaliczonego przez opiekuna z ramienia placówki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: obserwacja i czynny udział w czynnościach realizowanych w wybranej przez studenta placówce.

Kryteria:

Rozliczenie punktów ECTS (4 ECTS):

4 ECTS: uczestnictwo w praktykach (120 godz.), prowadzenie dziennika praktyk i przedłożenie go po zakończonych praktykach opiekunowi praktyk z ramienia ChAT.

Praktyki zawodowe:

Praktyki umożliwiają:

- projektowanie, wdrażanie i ocenianie metod, technik, form, środków oddziaływań resocjalizacyjnych na jednostkę zdemoralizowaną, przestępczą, społecznie niedostosowaną, stosowanych w placówkach/instytucjach ustawowo powołanych do podejmowania przedsięwzięć o charakterze resocjalizacyjnym oraz edukacyjnych i wychowawczych wobec jednostek/grup ze środowisk mniejszościowych lub odmiennych kulturowo;

- konstruowanie indywidualnych/grupowych projektów programów oddziaływań resocjalizacyjnych na jednostkę niedostosowaną społecznie oraz wychowawczych i edukacyjnych w zakresie edukacji wielokulturowej i oddziaływań międzykulturowych;

- inicjowanie i wdrażanie w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych i opiekuńczych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznych;

- wspieranie rodziny, szkoły, społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)