Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy w placówkach resocjalizacyjnych i w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-MP4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w placówkach resocjalizacyjnych i w środowisku otwartym
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Metody oddziaływań resocjalizacyjnych stosowane wobec wychowanka w placówkach resocjalizacyjnych i środowisku otwartym.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy (bądź też uporządkowanie z reguły fragmentarycznych wiadomości już posiadanych) na temat dynamiki procesów leżących u podłoża różnych postaci patologii zachowania się, a także ukazanie głównych nurtów współczesnej resocjalizacji oraz sposobów dostosowywania tychże oddziaływań do poszczególnych postaci zaburzeń w zachowaniu się osób niedostosowanych społecznie zarówno w placówkach resocjalizacyjnych jak i w środowisku otwartym..

Pełny opis:

Definicja patologii społecznej. Wybrane teorie dewiacji. Rodzaje niedostosowania społecznego. Zachowanie przestępcze. Przestępstwa

jako wyraz neurotycznych tendencji. Istota i właściwości zachowania antysocjalnego (dysocjalnego, psychopatycznego). Systemy i modele

oddziaływań resocjalizacyjnych. Główne kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych. Resocjalizacja jako „kanalizowanie” instynktów.

Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych; terapia indywidualna, oddziaływania grupowe, społeczności terapeutyczne.

Terapia behawioralna w resocjalizacji; istota i założenia „ekonomii punktowej”. Oddziaływania kognitywno-behawioralne. Rola i znaczenie

diagnozy pedagogicznej. Etapy diagnozy pedagogicznej w kontekście resocjalizacyjnym. Procedura opisu stanu niedostosowania

społecznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.

Urban B., Stanik J. M. (red.), „Resocjalizacja. Teoria i Praktyka”, Tom 1 i 2, PWN, 2007/2008.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowicz Z., Węgliński A., „Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje”, UMCS, 2009

Moczydłowska J., Pełszyńska J., „Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie” 2005

Dokumenty i opracowania dostarczone przez prowadzącego zajęcia

Becelewska D., „Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej”, Katowice, 2005

Fengler J., „Pomaganie męczy”, GWP, 2000

Palak Z., Bartkowicz Z., (red.), „Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji”, Warszawa 2007

Deptała M. (red.), „Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyczna w szkole i w środowisku lokalnym”, Bydgoszcz 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

P6S_WG10 podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nim

zachodzących

P6S_WG23 podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

P6S_UW01 dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

P6S_UW03 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów

działalności pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

P6_SKK 02 docenienia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w systemie blended-learning, tj. naprzemiennie - w jednym tygodniu stacjonarnie w siedzibie uczelni, w kolejnym tygodniu zdalnie - za pośrednictwem platformy MS Moodle, na której student zakłada samodzielnie konto na danym przedmiocie. Pierwsze zajęcia w danym semestrze odbywają się zawsze stacjonarnie w siedzibie uczelni.

Na ocenę końcową, podsumowującą efekty uczenia się (stacjonarnie oraz zdalnie za pośrednictwem platformy Moodle) składa się aktywność studencka podczas zajęć oraz końcowy egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański
Prowadzący grup: Artur Bogdański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)