Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja obywatelska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRO-EO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja obywatelska
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie Studentom wiedzy z zakresu znajomości podstawowych zagadnień z zakresu nauk społecznych, orientacji w aktualnej problematyce społeczno - politycznej Polski i świata, umiejętności wnikliwego studium tekstów z zakresu problematyki społeczno – politycznej i ich zrozumienia.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Pojęcie, klasyfikacja, systemy, zadania edukacji obywatelskiej.

2. Społeczeństwo obywatelskie – jego istota i problemy.

3. Patriotyzm – przykłady rozumienia pojęcia.

4. Demokracja – istota i źródła, typy, deformacje.

5. Zagrożenia demokracji.

6. Aktywność i „wycofanie” obywatelskie.

7. Problemy wspólnoty międzynarodowej (terroryzm, wielokulturowość, migracje, wojny, ekologia).

8. Problematyka państwa i prawa.

9. Rozumienie i praktyka(i) tolerancji. Główne ideologie edukacyjne.

10. Język przekazów medialnych, zarys modeli naukowych. Aktualne dominujące procesy społeczne.

11. Zależności pomiędzy strukturami życia społecznego: gospodarka, polityka,- procesy społeczne.

12. Problemy współczesnego świata w świetle literatury.

13. Deficyty i dylematy życia społecznego.

14. Postawy prospołeczne i obywatelskie współczesnych Polaków.

15. Pedagogiczne refleksje na temat praw obywatelskich

Literatura:

Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015.

Dahl R. O demokracji, Kraków 2000.

Koc K. Lekcje myślenia obywatelskiego, 2016.

Arendt H. Miedzy czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.

Hall A. Pierwsza taka dekada, Poznań 2000.

Hoffe O., Etyka państwa i prawa, Kraków 1992.

Kozłowski P. Szukanie demokracji, Warszawa 2001.

Śpiewak P. (red.) Spór o Polskę 1989-99, Warszawa 2000.

Śpiewak P. Ideologie i obywatele, Warszawa 1991.

Śpiewak P. W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY:

PED1A_W01 zna w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym P6U_W; P6S_WG

PED1A_W08 ma podstawową wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach P6U_W; P6S_WK

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED1A_U04 potrafi prowadzić debatę, w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, z użyciem specjalistycznej terminologii, posiada umiejętność twórczego konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem wielorakich ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych P6U_U; P6S_UW; P6S_UK

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED1A_K06 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, za pełnioną rolę zawodową z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

NAU1 AR_K01 rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska P6 U_K; P6 S_KR

Weryfikacja efektów:

Bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć i znajomości literatury

Prezentacja multimedialna na wyznaczony temat

Portfolio zaliczeniowe

Metody i kryteria oceniania:

Lektura tekstów źródłowych i literatury przedmiotu, dyskusja moderowana, projekt własny (30%)

Zaliczenie na podstawie oceny portfolio z dokumentacja zajęć oraz projektami własnymi (70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zieliński
Prowadzący grup: Tadeusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)