Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii - metody badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-WPsMB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii - metody badawcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w r. akad. 2023/24 prowadzone są w trybie mieszanym (blended-learning), tzn. 15h odbywa się w sali budynku ChAT (kontaktowo), a 15h zdalnie, przy użyciu platformy internetowej Moodle.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają studentom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej w kontekście najsłynniejszych badań i eksperymentów psychologicznych, celem jednoczesnego przedstawienia metod badawczych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej z uwzględnieniem metod badawczych stosowanych w psychologii. Treści zajęć zawierają się w czterech blokach tematycznych: 1) wprowadzenie – przegląd dziedzin i kierunków psychologicznych, w tym podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka 2) metody badawcze w psychologii – proces badawczy, pomiar psychologiczny, problemy etyczne w badaniach na ludziach i zwierzętach; 3) charakterystyka procesu nauczania i wychowywania – omówienie wybranych procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się, motywacją, pamięcią, możliwością wykorzystywania struktur poznawczych; 4) charakterystyka ucznia – omówienie podstawowych prawidłowości rozwojowych oraz różnic indywidualnych między uczniami, z uwzględnieniem pozostawania pod wpływem procesów grupowych i komunikacyjnych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

1. Połowa zajęć odbywa się w formie zdalnej na platformie Moodle, a połowa ma formę wykładów stacjonarnych w sali ChAT.

Zdalna część kursu

a) kurs w formie zdalnej obejmuje 7 tematów. Tematy odsłaniane są co dwa tygodnie, we wskazany dzień i o ustalonej godzinie i zamykane tydzień później. Na zaliczenie jednego tematu studenci mają 1 tydzień.

b) materiał do studiowania umieszczony na platformie lub wskazany w literaturze przedmiotu, ze względu na ochronę praw autorskich

c) zaliczenie internetowej części kursu

Po otwarciu każdego tematu należy w podanym czasie wykonać pracę domową: zadanie treningowe, test, wypowiedź pisemną.

Każdą pracę domową studenci wykonują jednokrotnie; poprawka przysługuje jedynie osobom, które pod koniec semestru nie uzyskały wymaganych na zaliczenie minimum 60% możliwych do otrzymania punktów (nie wymagane jest zaliczenie każdego tematu). W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zwrócić się indywidualnie z prośbą o zaliczenie tematu w późniejszym terminie (skutkuje to jednak obniżeniem oceny za dane zadanie).

Zaliczenie części internetowej oznacza uzyskanie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów ze wszystkich zadań obowiązkowych. Za każdy temat można uzyskać maksymalnie 10 punktów obowiązkowych, czyli maksimum za wszystkie zadania obowiązkowe to 7 x 10 = 70 punktów. Z tego należy uzyskać co najmniej 60% czyli minimum 42 punkty, by zaliczyć część internetową. Brak zaliczenia części internetowej kursu uniemożliwia zaliczenie całego kursu.

Kontaktowa część kursu

Część kontaktowa kursu odbywa się w sali w siedzibie ChAT i ma formę 90-minutowych wykładowych spotkań co dwa tygodnie. Część kontaktowa kończy się kolokwium obejmującym treści jedynie z wykładów stacjonarnych. Ocena uzyskana z tego testu jest (obok oceny z części zdalnej) składową oceny końcowej z całego kursu.

ZALICZENIE ZAJĘĆ:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. W części zdalnej kursu student otrzymuje punkty za wykonanie zadań do poszczególnych tematów, zaś w części kontaktowej kursu student otrzymuje punkty z kolokwium kończącego stacjonarne wykłady. Uzyskane w każdej części kursu punkty przeliczane są na oceny. Średnia z tych dwóch ocen jest podstawą do wyliczenia końcowej oceny z kursu.

Przeliczenie punktów procentowych uzyskanych w części zdalnej na ocenę:

60%–67% - 3.0

68%-75% - 3,5

76%-83% - 4.0

84%-92% - 4,5

93%-100% - 5.0

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

P. Zimbardo, R. Gerrig, (2019), „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa, rozdz. 1 (Psychologia i życie), rozdz. 2 (Metody badawcze w psychologii), rozdz. 12 (Emocje, stres i zdrowie).

J. Kuś, K. Stefańska, A. Bukowska (2015), Metodologia badań psychologicznych prowadzonych w przestrzeni Internetu, Studia Metodologiczne 34/2015, s. 209-236.

A. Thomas-Cottingham (2007), „Psychologia dla każdego”, Wydawnictwo Olesiejuk, rozdz. 6 (Motywacje i emocje), rozdz. 12 (Zachowania nieprawidłowe), rozdz. 13 (Podejście terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu).

P. Żak (red.) (2016), „Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć”, Wyd. Charaktery, Kielce (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

G. Mietzel (2014), "Wprowadzenie do psychologii", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (wybrane rozdziały).

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED 1A_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w psychologii).

PED1A_W08 ma podstawową wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED1A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami.

PED1A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje problemy badawcze i hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.

PED1A_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED1A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

PED1A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zadań wykonywanych w asynchronicznej części zajęć

- kolokwium końcowe (pisemne, pytania zamknięte)

Metody i kryteria oceniania:

Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne - nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania do samodzielnego opracowania.

BILANS PUNKTÓW ECTS:

godziny kontaktowe (15 h) - 0,5 ECTS

samodzielne studiowanie materiałów w części asynchronicznej - 0,5 ECTS

zadania w asynchronicznej części kursu - 1,5 ECTS

przygotowanie do kolokwium końcowego - 1,5 ECTS

Ocena końcowa wyliczana będzie jako średnia z dwóch ocen - z części asynchronicznej z wagą 0,50 i z testu kończącego synchroniczną część kursu również z wagą 0,50 - zatem procentowy udział ocen z poszczególnych części kursu w ocenie końcowej zajęć rozkłada się w równych proporcjach: 50%/50%. Jednak wymagane jest zaliczenie każdej z części na ocenę co najmniej dostateczną – tzn. otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Lewczuk
Prowadzący grup: Joanna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)