Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-PS4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest orientacja w podstawach teoretyczno-metodologicznych; poznanie ram działania pedagoga społecznego; rozumienie związków pedagogiki społecznej z pedagogiką opiekuńczą i pracą socjalną; rozumienie współczesnej roli i zadań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy potrzebnej do analizowania zagrożeń rozwoju i wyłączania z życia społecznego; rozumienia idei, form i problemów kształcenia ustawicznego.

Pełny opis:

Pedagogika społeczna i jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. Źródła, rodowód i prekursorzy pedagogiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem etapów rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce. Czołowi przedstawiciele pedagogiki społecznej w Polsce. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej – jej współczesne funkcje i zadania. Środowiskowy charakter pedagogiki społecznej. Problemy różnych środowisk w kontekście problemów rodziny i środowiska lokalnego. Podstawowe problemy społeczne: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, nierówności społeczne – jako wyzwania dla pedagogiki. Wymiar profilaktyczny działania pedagoga społecznego. Rola pedagogiki społecznej w budowaniu kapitału ludzkiego. Społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, kapitał społeczny. Obszary empirycznych dociekań pedagogiki społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym: wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej, red. J. Izdebska, Białystok 2003.

*Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce,

red. E. Trempała, M. Cichosz, Olecko 2000.

*Kawula S., Pedagogika społeczna dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2006.

*Kawula S., Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka, Olsztyn 2004.

*Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki, T. 1, Warszawa 2006.

*Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki, T. 2, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

*Cichosz M., Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005: rozwój, obszary refleksji i badań, koncepcje, Toruń 2006.

*Grzybek G., Michałowski S., Studenski M., Etyczne podstawy pedagogiki społecznej: wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała 2004.

*Koncepcje pedagogiki społecznej, red. T. Frąckowiak, Poznań 1996.

*Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej: zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Łódź 2007.

*Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa 2008.

*Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach; P6U_W, P6S_WG

NAU2AR zna i rozumie edukację w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej, rolę szkoły jako środowiska społeczno-wychowawczego oraz środowiska inkluzji społecznej oraz jej zadania i funkcje wychowawcze, rolę placówki resocjalizacyjnej oraz środowisko, w jakim one działają; rolę i zadania nauczycieli i wychowawców; rolę, zadania pedagoga resocjalizacyjnego w środowisku szkolnym; rolę, zadania, metody pracy pedagoga szkolnego; specyfikę procesu nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, placówkach i ośrodkach o charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym; P6U_W, P6S_WK

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami; P6U_U, P6S_UW

NAU2 potrafi diagnozować osoby zagrożone i nieprzystosowane społecznie; analizować i stosować diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji; stosować diagnozę deficytów i potencjałów; prezentować i analizować modele diagnostyczne; stosować diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego; P6U_U,

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A ma zaawansowaną świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych; P6U, P7S_KK,

NAU2A jest gotów do okazywania empatii uczniom lub wychowankom potrzebującym wsparcia i pomocy, porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej; P6U, P6S

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania pisemne, aktywność, itp.),

b) egzaminy modułowe lub przedmiotowe.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sposoby weryfikacji modułowych efektów uczenia się są określone w sylabusach przedmiotowych. Sylabus precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu/modułu.

Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość:

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

Prowadzenie zajęć odbywa się w trybie synchronicznym przy użyciu aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – czytanie wskazanej literatury;

2 ECTS – prace pisemne.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie kolokwium pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tranda
Prowadzący grup: Hanna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)