Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika - metody badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-PMB2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika - metody badawcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności związanych z opracowywaniem i realizowaniem projektów dotyczących badań pedagogicznych oraz zapoznanie ich z najważniejszymi zasadami tworzenia tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności związanych z opracowywaniem i realizowaniem projektów badawczych (formułowanie celu (celów) badań, pytań/problemów badawczych i hipotez roboczych, dobieranie metod, technik i narzędzi badawczych, opracowywanie zgromadzonego materiału badawczego) oraz zapoznanie ich z najważniejszymi zasadami tworzenia tekstu naukowego. Podczas zajęć studenci zapoznają się z jakościową i ilościową strategią badawczą, z poszczególnymi metodami i technikami, które mogą być stosowane w badaniach pedagogicznych oraz z najważniejszymi zasadami tworzenia narzędzi badawczych (np. kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, arkusz obserwacyjny).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

2. M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

3. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

4 .S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2010.

5. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak“, Warszawa 2001.

6. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.

2. K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

3. Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2000.

4. Z. Zimny, Metodologia badań społecznych: wprowadzenie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT WIE I ZNA:

PED1A_W02 - ma zaawansowaną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk, P6U_W P6S_WG

PED 1A_W04 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) P6U_W P6S_WG

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

PED1A_U01 - posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT) oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. P6U_U P6S_UW

PED1A_U04 potrafi prowadzić debatę, w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, z użyciem specjalistycznej terminologii, posiada umiejętność twórczego konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem wielorakich ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych P6U_U P6S_UW P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

PED1A_K01 - ma zaawansowaną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych; P6U_K P7S_KK P7S_KR

PED1A_K02 - docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu P6U_K P6S_KK

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć, opracowania pisemne zlecone przez prowadzącego zajęcia, kolokwium pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

2 ECTS - 1 ECTS: obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie zadań i ćwiczeń wyznaczonych przez prowadzącego, 1 ECTS: wykonywanie prac domowych wyznaczonych przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, ćwiczenia wykonywane przez studentów podczas zajęć, dyskusja, analiza tekstów źródłowych, prezentacja multimedialna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności oraz zadań wykonywanych w trakcie semestru (ocena końcowa to suma ocen z poszczególnych zadań).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)