Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w pracy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-EPP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w pracy pedagoga
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę oraz rozwijają umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie etycznych aspektów pracy pedagoga. Zajęcia mają charakter praktyczny i wpisują się w obszar problemowy deontologii nauczycielskiej. Ich przedmiotem jest analiza konkretnych dokumentów programowych szkoły, przypadków i problemów związanych z praktyką oświatową. Na konkretnych przykładach bądź zagadnieniach są eksplikowane kwestie etyczne związane z pracą nauczyciela.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące treści programowe:

1) Etyka pedagogiczna a deontologia zawodu nauczycielskiego.

2) Dokumentacja szkolna i kwestie etyczne - statut szkoły, wewnątrzszkolne zasady oceniania, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

3) Analiza szczegółowych kwestii etycznych zawartych w statutach szkolnych i wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

4) Analiza etyczna treści wybranego statutu szkoły i zawartych w nim bądź dołączonych do niego wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

5) Analiza kwestii etycznych związanych z nauczaniem indywidualnym.

6) Analiza kwestii etycznych związanych z praktycznymi problemami wychowawczymi.

7) Wybrane programy wychowawczo-profilaktyczne i praktyczne przypadki.

8) Analiza projektu etyki nauczyciela (teksty: "Kodeks etyki zawodowej nauczycieli w świetle badań ewaluacyjnych", "Etyka dla nauczycieli" i "Deklaracja etyki nauczyciela").

9) Szkoła publiczna jako szkoła dla wszystkich: etos dobra wspólnego.

10) Idea sprawiedliwości edukacyjnej w kontekście rekrutacji i nauki na odległość w szkołach publicznych.

11) Analiza etyczna sytuacji ucznia z odmiennym tłem wyznaniowym, kulturowym lub narodowościowym w szkole publicznej.

12) Analiza etyczna warunków kształcenia oferowanych przez szkoły publiczne i niepubliczne, kwestia bezpłatnej edukacji w szkole publicznej.

13) Etyczne aspekty wsparcia udzielanego na terenie szkoły uczniom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

Zajęcia zawierają dodatkowo blok wprowadzający oraz blok podsumowujący.

Literatura:

Etyka dla nauczycieli, red. D. Obidniak, T. Sobierajski, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 2015 (książka dostępna w wersji drukowanej oraz bezpłatnej wersji elektronicznej).

K. Konarzewski, Nauczyciel, w: Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik akademicki, red. K. Konarzewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

R. Maliszewski, Etos nauczyciela w warunkach zmieniającej się rzeczywistości szkolnej - spojrzenie uczniowskie, "Studia z Teorii Wychowania", t. VIII:2017 Nr. 4 (21), s.141-159.

Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej, red. R. Nowakowska-Siuta, T. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent:

PED1A_W16 ma zaawansowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, działalności zawodowej, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

(P6U_W, P6S_WK);

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED1A_U05 posiada zaawansowane umiejętności prezentowania własnych pomysłów, opinii i stanowisk i popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym przyjętymi systemami normatywnymi (P6U_U, P6S_UK);

PED1A_U07 ma zaawansowane umiejętności obserwowania i twórczej krytyki podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych, ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (P6U_U, P6S_UW).

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED1A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych (P6U_K, P6S_KR);

PED1A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych (P6U_K, P6S_KR).

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena przygotowania do zajęć i aktywnego uczestnictwa w nich,

- ocena z pisemnego egzaminu końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: nauczanie frontalne, lektura literatury przedmiotu, aktów prawnych i dokumentacji szkolnej, dyskusja, prezentacja multimedialna, film.

Rozliczenie punktów ECTS (4 ECTS):

1 ECTS - uczestnictwo w wykładach (30 godz.),

1 ECTS - przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów),

2 ECTS - przygotowanie do egzaminu.

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie obecności. Obecność na wykładach obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze. Po przekroczeniu tego limitu student zobowiązany jest do przygotowania dodatkowej pisemnej pracy zaliczeniowej na temat omawiany podczas zajęć, na których był nieobecny. Egzamin kończący przedmiot ma formę ustną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)