Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-A-PPC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot służy przedstawieniu miejsca prawa cywilnego w systemie prawnym, kryteriów rozróżnienia prawa cywilnego od innych gałęzi prawa, podstawowych zagadnień (pojęcie prawa cywilnego, stosunek cywilnoprawny), źródeł prawa cywilnego, w tym roli orzecznictwa, poglądów doktryny oraz zasad prawa cywilnego. Ponadto służy przedstawieniu zakresu prawa cywilnego jako przedmiotu działań administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu konkretnych kazusów, obejmujących problematykę przedmiotu. Przedmiot służy również przedstawieniu istoty prawa podmiotowego w prawie cywilnym i sposoby nabycia prawa, zagadnień dogmatycznych części ogólnej prawa cywilnego (prawa osobowego i czynności prawnych) oraz zobowiązań, a nadto przedstawieniu sposobów zawarcia umowy, jej rodzaje i formy, a także świadczenia. Student nabywa wiedzę o podstawowych cechach prawa cywilnego, jego roli, działach oraz zasadach, a także elementach i źródłach stosunku cywilnoprawnego w zakresie niezbędnym w pracy urzędnika administracji. Ponadto nabywa wiedzę o metodach interpretacji przepisów prawa cywilnego oraz teoriach ich wykładni wobec potrzeby wykorzystania jej w aspekcie praktycznym. Student nabywa wiedzę jakie wady oświadczenia woli są znane prawu cywilnemu i umiejętności korzystania z wiedzy

w zakresie skutków złożenia oświadczenia woli dotkniętego wadą. Student nabywa umiejętności do wykorzystywania normy prawa cywilnego, interpretacji i stosowania przepisów regulujących stosunki cywilnoprawne z zastosowaniem wnioskowania prawniczego oraz terminologię prawa cywilnego do samodzielnego prezentowania wyników własnych analiz. Student poprzez właściwy dobór źródeł prawa potrafi dokonać analizy przepisów oraz zaproponować rozwiązania pojawiających się problemów w zakresie wykonywanej pracy w administracji. Student będzie gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w zakresie prawa cywilnego, samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się̨ w pracy zawodowej oraz korzystania z wiedzy ekspertów. Student w obszarze swojej wiedzy i umiejętności będzie identyfikował potrzeby w zakresie dokształcania się, wytyczania kierunków własnego rozwoju, nabywania ponadto kompetencji, aby systematycznie aktualizować́ posiadaną wiedzę, pogłębiając ją o wymiar interdyscyplinarny oraz podnosić kwalifikacje zawodowe. Student nabywa wiedzę, aby pracować samodzielnie, ale także nabywa umiejętność do pracy w zespole. Student jest gotów do podjęcia działalności na rzecz interesu publicznego, upowszechniania wzorców etycznego i praworządnego pełnienia ról zawodowych.

Efekty uczenia się:

A_W01, A_W09, A_W14, A_W15p, A_W17, A_U01p, A_U02p, A_U04p, A_U11, A_U18, A_K02p, A_K10p,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Bendza
Prowadzący grup: Włodzimierz Bendza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)