Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne – część ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-A-PACO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne – część ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot służy zaznajomieniu studentów z podstawowymi instytucjami i pojęciami nauki prawa administracyjnego oraz omówieniu pojęcia administracji na tle zadań, funkcji i organizacji organów władzy publicznej. Przedmiot służy też omówieniu źródeł prawa administracyjnego, ich systematyce i wskazaniu szczególnej charakterystyki źródeł prawa administracyjnego na tle innych gałęzi prawa. Ukazuje też wpływ, jaki na kształt i znaczenie obowiązujących przepisów tej gałęzi prawa ma orzecznictwo sądów administracyjnych.

Przedmiot pozwoli również studentom poznać prawne formy działania administracji w sposób umożliwiający wyjaśnienie ich genezy, dotychczasowej ewolucji oraz kierunków i uwarunkowań dalszego rozwoju, zaś w praktyce zawodowej, pozwoli na właściwe wykorzystanie tych form w celu jak najskuteczniejszej realizacji zadań administracji lub ocenę dokonanych w tym zakresie wyborów. Przedmiot pozwoli nabyć studentom umiejętność korzystania ze źródeł prawa administracyjnego, ich interpretacji i zastosowania do konkretnych przypadków.

Student nabywa umiejętność oceny i weryfikacji prawidłowości konkretnych aktów administracji, podejmowania dyskusji z przedstawioną w nich argumentacją, w tym w szczególności poprzez prezentację aktualnych poglądów orzecznictwa i doktryny. Student jest gotów do ciągłego doskonalenia zawodowego i rewizji swojej wiedzy, śledzi aktualne orzecznictwo oraz procedowane zmiany prawne, mając świadomość dużej dynamiki obowiązujących przepisów prawa regulujących ramy prawne działania organów administracji publicznej.

Efekty uczenia się:

A_W01, A_W05p, A_W06p, A_W07p, A_W11, A_U01p, A_U02p, A_U05p, A_U08p, A_U11, A_U15, A_U18, A_K01, A_K02p, A_K04, A_K09, A_K12p.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dziamski, Szymon Łajszczak
Prowadzący grup: Łukasz Dziamski, Szymon Łajszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)