Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo Skoncentrowane na Rozwiązaniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-F2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo Skoncentrowane na Rozwiązaniach
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład będzie koncentrował się na prezentacji istoty, celu, metodologii, narzędziach i spodziewanych efektach tzw. poradnictwa skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poradnictwo Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy) jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów w krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Koncentruje się na realizacji celów klienta bez potrzeby analizowania jego przeszłości oraz przyczyn aktualnej sytuacji życiowej. W podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu podstawowym założeniem jest to, że klient posiada odpowiednie zasoby do osiągnięcia celu. Ten typ terapii skupia się na silnych stronach i zasobach, zamiast analizy deficytów i źródeł różnych problemów w historii klienta. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, głównymi założeniami, metodologią, narzędziami, technikami i spodziewanymi efektami tego podejścia.

Pełny opis:

1. Charakterystyka PSR - filozofia podejścia, istota, cele, założenia

2. Budowanie rozwiązań w nurcie PSR - podstawy i metodologia

3. Podstawowe umiejętności doradcy i budowanie relacji z klientem

4. Organizacja procesu pomagania i etapy procesu poradnictwa

6. PSR - metody, techniki, narzędzia

7. Formułowanie informacji zwrotnej dla klientów

8. Wywiad z klientem niedobrowolnym

9. Prowadzenie wywiadu w sytuacji kryzysowej

10. Zastosowanie PSR w edukacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Arias, L. A., Rotberg, I. 2021. Po jasnej stronie mocy. O terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Kielce: Teofrast.

2. De Jong, P., Kim Berg, I. 2007. Rozmowy o rozwiązaniach. Kraków: Księgarnia Akademicka.

3. Świtek, T. 2009. Ścieżki rozwiązań. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Literatura uzupełniająca:

1. Berg I. K., Miller S.D. 2000. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Pomaganie osobom z problemem alkoholowym. Łódź: Galaktyka.

2. Kubitsky, J. 2015. Vademecum psychoterapeuty. Warszawa: PZWL.

3. Miller W.R., Rollnick S. 2014. Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie? Kraków: Wydawnictwo UJ.

4. Millner, J., O'Byrne, P. Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

5.Ratner H., Geroge E., Iveson C. 2007. Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Brzezia Łąka k. Wrocławia: Wydawnictwo Poligraf.

6. Rosenberg M. 2003. Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Wydawnictwo JACEK SANTORSKI & CO.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent

PED2A_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

PED2A_W07 - ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

PED2A_W08 - ma rozszerzoną wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach

Umiejętności : absolwent

PED2A_U07 - ma pogłębione umiejętności obserwowania i twórczej krytyki podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych, ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

PED2A_U09 - potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

PED2A_U10 - potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

Kompetencje społeczne: absolwent

PED2A_K03 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

PED2A_K05 - jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS: 2

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – zaliczenie końcowe w formie pracy pisemnej

Metody nauczania: nauczanie frontalne, dyskusja, warsztat, prezentacja multimedialna.

Warunki zaliczenia i sposób oceniania:

1. Obecność na zajęciach zajęciach jest obowiązkowa. Limit nieobecności na zajęciach to dwa zajęcia. W przypadku przekroczenia limitu nieobecności student jest zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego.

2. Zajęcia są realizowane w sali i zdalnie.

3. Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4. Ocenę z zaliczenia stanowi ocena z pracy pisemnej na temat zadany przez prowadzącego zajęcia, z uwzględnieniem własnej aktywności studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)