Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening umiejętności komunikowania się oraz umiejętności społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-F-TUK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności komunikowania się oraz umiejętności społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwój umiejętności komunikacji – poznanie i zrozumienie mechanizmów determinujących zachowanie człowieka, kształtowanie umiejętności budowania i podtrzymywania relacji międzyludzkich, rozwój umiejętności społecznych w zakresie: asertywności, autoprezentacji, empatii, komunikacji, integracji., uważnego słuchania

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie ich uczestnikom sposobności do samopoznania,nabywania i rozwijania umiejętności interpersonalnych, wzmocnienia poczucia ich własnej wartości, nauka technik autoprezentacji oraz poznanie narzędzi wpływu społecznego.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nawiązujących do problemu: Jak nawiązać i podtrzymać dialog – w życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym?. Poprzez uczestnictwo w zajęciach student będzie zarówno miał możliwość wzmocnienia własnych kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności społecznych, jak również pozna narzędzia, dzięki którym będzie wiedział, w jaki sposób możliwe jest rozwijanie umiejętności społeczne dzieci.

Analizy opierane będą na studiach tekstów źródłowych, dyskusji, pracy samodzielnej oraz w grupach nad wybranymi problemami wychowawczymi.

Zakres tematów:

1. Nawiązywanie kontaktu - integracja, odsłanianie się, ekspresja, para język, mowa ciała, lęk przed nieznajomymi.

2. Umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja, uważne słuchanie

3. Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych – trening asertywności, negocjacje, Porozumienie bez przemocy (NVC)

4. Budowanie adekwatnej samooceny, wiary we własne siły, poczucie własnej wartości

5. Emocje – rozpoznawanie emocji własnych, sposoby rozładowania napięć emocjonalnych

6. Zachowania interpersonalne – autoprezentacja, towarzyskość, zachowania prospołeczne, dysafiliacja i jej skutki

7. Autoprezentacja – wywieranie wrażenia na innych, kontekst społecznych (normy i role), umiejętność wzbudzania sympatii, wizerunek społeczny

8. Lęk społeczny – postawy tempera mentalne, rozwój predyspozycji osobowościowych, fobia społeczna

9. Narzędzia wpływu –autorytet, konsekwencja, sympatia, zaangażowanie, wzajemność

10. Umiejętność wywierania wpływu – przemawianie na forum publicznym, prowadzenie rozmowy - wywiadu

Literatura:

Literatura:

Karmolińska-Jagodzik E. (2019). Dialogi międzygeneracyjne. Komunikacja młodzieży z rodzicami. Red. . Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Cialdini R. (2004). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Leary M., Kowalski R. M. (2001). Lęk społeczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Leu L. (2020). Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Materiały do pracy indywidualnej i grupowej, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K. (2021). Komunikacja między ludźmi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosenberg M. B. (2020). Porozumienie bez przemocy. O języku życia, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Sikorski W. (2018). Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa: Wydawnictwo „Delfin”.

Literatura uzupełniająca:

Davis. M. H. (1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Doliński D. (2008). Techniki wpływu Społecznego, Wykłady z psychologii t. 12, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hopkins A. (2018). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze.Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Reddy L. A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent

PED2A_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

PED2A_W08 ma rozszerzoną wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach

Umiejętności : absolwent

PED2A_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

PED2A_U12 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

Kompetencje społeczne: absolwent

PED2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

PED2A_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające (wykład, opowiadane, opis) z wykorzystywaniem narzędzi multimedialnych, problemowe – aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, warsztatowe.

Bieżąca ocena aktywności, znajomość literatury tematu, wykonywanie ćwiczeń i prac zleconych podczas zajęć:

Obecność i aktywność na zajęciach – 1 ECTS

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, realizacja zadań zleconych przez prowadzącego – 1ECTS.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez koordynatora przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rita Kosiewicz-Budnicka
Prowadzący grup: Rita Kosiewicz-Budnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)