Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium pedagogiczne w języku niemieckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S2-P-TPJN1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium pedagogiczne w języku niemieckim
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B2+ według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tekstami pedagogicznymi, społecznymi w języku niemieckim, z naciskiem na terminologię specjalistyczną, doskonalenie czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności translacyjnych w oparciu przede wszystkim o teksty oryginalne, kształcenie umiejętności formułowania i argumentowania własnych poglądów na tematy przedstawione w tekstach, bierne i częściowo czynne opanowanie słownictwa dotyczącego danego tematu, dyskusje mające na celu wymianę myśli, argumentowanie i utrwalenie nowego słownictwa. Kryterium doboru testów jest ich związek z problematyką wychowawczą oraz źródłowymi dla niej tekstami pedagogicznymi.

Literatura:

Teksty: Allgemeines über Pädagogik; Strafe; Geschwister; Einzelkind; Probleme im Elternhaus; Agressive Kinder; Mobbing in der Schule, im Internet; Drogen- Alkoholprobleme; Gewalt in deutschen Städten; Leben auf der Straße; Straßenkinder; Obdachlosigkeit; Drogenprobleme; Sind Mädchen anders als Jungen?; Lernen Mädchen besser ohne Jungen?; Radio Handicap; Freiwilliges soziales Jahr; Kirchliche Erwerbsloseninitiative Leipzig; Psychosoziales Gemeindezentrum;

Źródła: Internet, Deutsche Welle, Juma, www.learn-line.nre.de; wikipedia.de; Lesetraining Hueberverlag,artykuły z bieżącej prasy, informatory dotyczące działalności organizacji doradczych i pomocowych w Niemczech.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA absolwent: 

w zakresie WIEDZY: 

PED2A_W01 zna terminologię w języku niemieckim używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 

PED2A_W02 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, posiada uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych  

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

PED2A_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT) oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych 

PED2A_U02 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, posługując się językiem obcym oraz specjalistyczną terminologią na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) 

PED2A_U03 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

PED2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych 

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- przekład tekstu PED2A_W01; PED2A_U01

- ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć PED2A_U03; PED2A_U02

- prezentacja na wybrany temat PED2A_K01; PED2A_U02; PED2A_W02

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

2 ECTS - praca własna studenta

1 ECTS - przekłady tekstów

Kryteria oceny:

- 50% aktywne uczestnictwo w zajęciach

- 50% praca własna studenta poza uczelnią: analizy lingwistyczne, przekłady tekstów, inne prace pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mużdżak
Prowadzący grup: Anna Mużdżak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)