Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium pedagogiczne w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S2-P-TPJA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium pedagogiczne w języku angielskim
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwijać kompetencje językowe studentów na poziomie B2+ w aspekcie leksykalnym, gramatycznym i komunikacyjnym, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu. Kryterium doboru tekstów jest ich związek z problematyką wychowawczą oraz źródłowymi dla niej tekstami pedagogicznymi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

- zapoznanie studentów z tekstami pedagogicznymi w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania terminologicznego,

- wyjaśnienie terminologii pedagogicznej w języku angielskim,

- udoskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem treści specjalistycznych,

- rozwinięcie umiejętności translacyjnych na tekstach oryginalnych i adaptowanych,

- rozszerzenie zasobów słownictwa i umiejętności komunikacyjnych na poziomie B2+.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Deena.R. Levine, Mara B.Adelman, Beyond Language. Cross-Cultural Communication, second edition, Regents/Prentice Hall, New Jersey 1993

Michael Farrel, The Special Education Handbook, Routledge 2009

Robert Adams, The Short Guide to Social Work, The Policy Press, University of Bristol 2010

Treger Anna , Treger Bronisław, Special Education. Vocabulary in Use. Podręcznik do nauki angielskiego słownictwa z zakresu pedagogiki specjalnej,

Literatura uzupełniająca:

Simon and Christopher Danes, Today's Issues and Christian Beliefs, first edition 1993, second edition 2009, Poltext 2018

Literatura uzupełniająca:

Simon and Christopher Danes, Today's Issues and Christian Beliefs, first edition 1993, second edition 2009,

Lion Educational

artykuły z bieżącej prasy anglojęzycznej,

źródła internetowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA absolwent:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K(1)_W04 zna podstawową terminologię teologiczną lub pedagogiczną (w zależności od kierunku studiów) w języku angielskim

K(1)_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K(1)_U07 potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K(1)_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K(1)_K01 krytycznej oceny zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K(1)_K06 rozumie na czym polega znaczenie języka angielskiego dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć - aktywność, udział w dyskusjach - K(1)_U07, K(1)_U10

b) sprawdziany, testy pisemne - K(1)_W04, K(1)_K01

c) pracę własną: prace pisemne, prezentacje itp. - K(1)_W10, K(1)_K06, K(1)_W04, K(1)_K01

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - 30 godzin kontaktowych

2 ECTS - praca własna studenta

1 ECTS - przekłady tekstów

Kryteria oceny:

- 50% aktywne uczestnictwo w zajęciach [w przypadku, gdy Student/ka nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wykonuje zadania dodatkowe w Teams)

- 50% praca własna studenta poza uczelnią: analizy lingwistyczne, przekłady tekstów, inne prace pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)