Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S1-PT-JN1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem jest wyrobienie kompetencji językowo – komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabywanie i rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B1+ według ESOKJ.

Nacisk położony jest na mówienie i rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi, umiejętność znalezienia konkretnych, szczegółowych informacji w słyszanym lub czytanym tekście, umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Istotnym celem jest przygotowanie studenta do samodzielności w uczeniu się języka obcego i podnoszenie stopnia wrażliwości językowej, poznawanie realiów życia, kultury krajów niemieckojęzycznych.

Ćwiczenie poprawnej wymowy. Motywowanie do uczenia się przez całe życie.

Kształcenie kompetencji dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.

Zajęcia służą utrwaleniu bądź uzupełnieniu wiadomości zdobytych przez Studentów w szkole średniej. Treści obejmują słownictwo związane z bliskimi życiu tematami (rodzina i przyjaciele, szkoła, praca styl życia, święta, itp.) oraz zagadnienia gramatyczne:

- przyimki i przypadki

- rekcja czasownika

- zdania poboczne (dass, weil, wenn, als)

- czasownik i jego formy podstawowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. direkt – repetytorium maturalne, autorzy: B. Ćwikowska, B. Jaroszewicz, A.Wojdat-Niklewska, wydawnictwo Lektor Klett

2. Spielarten - Arbeitsbuch zur deutschen Landeskunde; autorka: Angelika Lundquist-Mog, wydawnictwo Langenscheidt

Literatura uzupełniająca:

1. aktualne teksty, filmy i ćwiczenia z Deutsche Welle dostępne w internecie: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055

2. informacje o bieżących wydarzeniach: https://www.dw.com/de

3. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. WWW: https://lexikon.stangl.eu/

4. Theologische Realenzyklopädie, wydawnictwo De Gruyter (dostępna w czytelni ChAT) oraz

Theologische Realenzyklopädie Online: https://www.degruyter.com/database/tre/html?lang=de

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K(1)_W04 zna podstawową terminologię teologiczną w języku niemieckim

K(1)_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K(1)_U07 potrafi posługiwać się językiem obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K(1)_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K(1)_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K(1)_K06 rozumie na czym polega znaczenie jęz. niemieckiego dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena aktywności podczas zajęć K(1)_U07, K(1)_U10

- sprawdziany cząstkowe K(1)_W04; K(1)_K01

- praca własna, prace pisemne, aktywność, prezentacje K(1)_W10; K(1)_U10; K(1)_K06

 

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 1 ECTS - 30 godzin kontaktowych - ćwiczenia

0,5 ECTS - praca własna na zajęciach i w domu

0,5 ECTS - przygotowanie do testów cząstkowych i testu semestralnego

Metody kształtujące i podsumowujące.

Zaliczenie z oceną po po każdym semestrze.

Ocena semestralna:

30% - uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w sem.)

50% - praca własna (przygotowanie do zajęć - wypowiedzi ustne i pisemne)

20% - testy cząstkowe ewentualnie test na koniec semestru

Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych:

5 - 90 - 100%

4+ - 83 - 89%

4 - 74 -82%

3+ - 68 - 73%

3 - 60 - 67%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ernst-Milerska
Prowadzący grup: Renata Ernst-Milerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)