Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - egzamin certyfikacyjny na poziomie B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-EC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - egzamin certyfikacyjny na poziomie B2
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)

Pełny opis:

ZASADY OGÓLNE

1. Egzamin certyfikacyjny biegłości językowej z zakresu nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jest zobowiązany zdać każdy student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

2. Z egzaminu certyfikacyjnego studentów zwalnia zewnętrzny certyfikat językowy określony w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 261) oraz, decyzją Dziekana właściwego Wydziału, certyfikat językowy na poziomie co najmniej B2 uzyskany w innej uczelni wyższej.

3. Egzamin certyfikacyjny odbywa się co do zasady w letniej sesji egzaminacyjnej na III roku studiów. Studenci zobowiązani są do stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie.

4. Studentowi, który nie zaliczy egzaminu w pierwszym terminie przysługuje drugi termin w sesji poprawkowej.

5. Osobę przyjmującą egzamin wyznacza Kierownik Studium Języków Obcych.

Metody i kryteria oceniania:

OPIS EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO

1. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego obejmuje dwie części: pisemną oraz ustną.

2. Część pisemna egzaminu certyfikacyjnego obejmuje weryfikację sprawności słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, elementów gramatyczno-leksykalnych oraz wypowiedzi pisemnej.

3. Możliwe typy zadań w obrębie testowania poszczególnych sprawności:

1) Rozumienie ze słuchu

▪ prawda/fałsz (stwierdzenie zgodności lub niezgodności zdań zawartych w zdaniu z treścią wysłuchanego materiału)

▪ test wielokrotnego wyboru (wybór poprawnej odpowiedzi spośród kilku podanych propozycji)

▪ zadania z luką (wstawienie odpowiedniego słowa, wyrażenia, liczby jako uzupełnienia zwrotu, zdania, fragmentu tekstu)

2) Czytanie ze zrozumieniem

▪ prawda/fałsz (stwierdzenie zgodności lub niezgodności zdań zawartych w zdaniu z treścią przeczytanego tekstu)

▪ test wielokrotnego wyboru (wybór jednej poprawnej odpowiedzi spośród kilku podanych propozycji)

▪ zadania na dobieranie (połączenie ze sobą lub przyporządkowanie do siebie odpowiednich elementów, np. fragmentów tekstu)

3) Test gramatyczno-leksykalny

▪ test wielokrotnego wyboru (wybór jednej poprawnej odpowiedzi spośród kilku podanych propozycji)

▪ zadania na dobieranie (połączenie ze sobą lub przyporządkowanie do siebie odpowiednich elementów, np. słów, wyrażeń)

▪ zadania z luką (wstawienie odpowiedniego słowa, wyrażenia, etc. jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu)

▪ substytucja (zastąpienie słowa lub wyrażenia adekwatnym sformułowaniem bliskoznacznym lub zastąpienie struktury gramatycznej adekwatną strukturą)

▪ słowotwórstwo (uzupełnienie luk słowami utworzonymi na podstawie podanych wyrazów)

4) Wypowiedź pisemna

▪ list/email prywatny i formalny, rozprawka, recenzja, opowiadanie.

4. Kryteriami oceny wypowiedzi pisemnej są: realizacja treści, komunikatywność oraz poprawność leksykalno-gramatyczna

5. Część ustna egzaminu certyfikacyjnego weryfikuje sprawność komunikacji ustnej w języku obcym.

6. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 50% wyniku punktowego z części pisemnej.

7. Część ustna składa się z rozmowy wstępnej i dwóch zadań. Podczas rozmowy wstępnej student dokonuje autoprezentacji pod kątem zawodowym: przedstawia się, opowiada o swoich studiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość. W zadaniu pierwszym przedstawia wylosowane zagadnienie i prowadzi dyskusję z egzaminatorem. W zadaniu drugim porównuje i zestawia dwie fotografie lub relacjonuje wydarzenie, prowadzi negocjacje, uzyskuje i udziela informacji.

8. Kryteriami oceny wypowiedzi ustnej są: skuteczność komunikacyjna i interakcyjna (umiejętność komunikowania się/podejmowania dyskusji, odpowiedzi adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy), płynność wypowiedzi, poprawność użycia struktur, poprawność wymowy, użycie właściwego słownictwa.

SYSTEM OCENIANIA

Egzamin certyfikacyjny uważa się za zdany w przypadku uzyskania minimum 60% punktów (jest to suma części pisemnej i ustnej).

UWAGI DODATKOWE:

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego końcowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich semestrów nauki wybranego języka.

2. Ocena niedostateczna z egzaminu pisemnego uniemożliwia przystąpienie do egzaminu ustnego.

3. Jeżeli w trakcie egzaminu certyfikacyjnego egzaminator stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Studium Języków Obcych przeprowadza egzamin na poziomie wyższym niż B2 na wniosek studenta.

5. Student może składać egzamin w letniej sesji egzaminacyjnej na II roku studiów po uzyskaniu zgody Dziekana. Wniosek należy złożyć najpóźniej na początku ostatniego semestru lektoratu.

6. Student ubiegający się o zwolnienie z egzaminu składa podanie do właściwego Dziekana, dołączając stosowne dokumenty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)