Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp ogólny do Pisma Świętego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Twyz-WOPŚ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp ogólny do Pisma Świętego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia wstępne dotyczące Pisma Świętego, które są niezbędne do jego prawidłowego rozumienia i interpretacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią tekstu biblijnego: językami biblijnymi, sposobami przekazu tekstu, przekładami na języki starożytne i współczesne, zasadami i metodami naukowej analizy tekstu i jej krytycznej ocenie. Omawiane są kwestie związane z: natchnieniem biblijnym i jego pojmowaniem w poszczególnych wyznaniach, formowaniem się kanonu biblijnego i jego wersjach finalnych w różnych wyznaniach, apokryfami, historią egzegezy biblijnej, współczesną hermeneutyką i metodologią.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 2007;

- Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań – Warszawa, 1986;

- Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. A. Paciorek Tarnów 1999.

Literatura uzupełniająca:

- Wstęp ogólny do Pisma Świętego: skrótowy podręcznik dla studentów teologii, red. T. Hanelt, Gniezno 2009;

- Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. Józef Homerski, Poznań-Warszawa 1973

- Wstęp ogólny do Pisma Świętego

https://biblia.wiara.pl/Wstep_do_Pisma_Swietego/Ogolny

- Wstęp ogólny do Pisma Świętego

https://studylibpl.com/doc/1039250/wst%C4%99p-og%C3%B3lny-do-pisma-%C5%9Bwi%C4%99tego

- Введение в Священное Писание Ветхого Завета, Прот. Сорокин Александр

https://predanie.ru/sorokin-aleksandr-protoierey/book/216846-vvedenie-v-svyaschennoe-pisanie-vethogo-zaveta/

- Иоаннис Каравидопулус, Введение в Новый Завет

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/vvedenie-v-novyj-zavet-karavidopulus/

Introduction to the Bible - Liturgical Press

https://litpress.org/Products/GetSample/1700/9780814617007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W01 - zna i rozumie w pogłębiony sposób złożone zależności między głównymi subdyscyplinami teologicznymi, także w wymiarze historycznym

K2_W03 - zna aktualny stan badań dotyczących zagadnień introdukcyjnych ST i NT oraz literatury okołobiblijnej

K2_W04 - zna terminologię z zakresu introdukcji do ST i NT na poziomie rozszerzonym

K2_W07 - ma rozszerzoną i teoretycznie usystematyzowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu teologii w relacji do innych nauk oraz dogłębnie rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 - samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U03 - twórczo wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, na podstawie własnej analizy źródeł i poglądów innych autorów

K2_U11 - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Studenci uzyskują zaliczenie wykładów na podstawie: obecności (20 %), zaliczenia ćwiczeń w oparciu o aktywność na zajęciach (20 %) oraz egzamin ustny (60 %).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Prowadzący grup: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)