Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu - kurs zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Ts-ENTz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Nowego Testamentu - kurs zaawansowany
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy w zakresie zasad interpretacji tekstów Pisma Świętego Nowego Testamentu. Studenci doskonalą umiejętności samodzielnego analizowania oraz krytycznego korzystania z literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy w zakresie biegłości w interpretacji greckich tekstów Nowego Testamentu z wykorzystaniem synchronicznych metod egzegetycznych. Doskonalenie umiejętności krytycznej oceny różnych metod egzegetycznych oraz przygotowanie do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Zajęcia obejmują egzegezę, interpretację i aktualizację tekstu pierwszej Ewangelii kanonicznej według św. Mateusza ze szczególnym uwzględnieniem egzegezy patrystycznej, z wykorzystaniem niektórych założeń krytyki tekstu, krytyki literackiej i metod teologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

The Greek New Testament, ed. K. Aland, M. Black, C.M. Martini, United Bible Societies 1990.

Grecko-polski Nowy Testament: wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994.

A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, wstęp przekład z oryginału komentarz, t. 1, cz 1, Częstochowa 2005.

R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1997.

J. Flis, Metodologia Nowego Testamentu, Pelplin 1994.

W. G. Jeanrond, Hermeneutyka teologiczna: Rozwój i znaczenie, tłum. M. Borowska, Kraków 1999.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, C.S. Keener, Warszawa 2000.

H. Langkammer, Metodologia Nowego Testamentu, Opole 1991.

J. Czerski, Metodologia Nowego Testamentu (OBT 126), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole [1997] 2012.

S. Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Ks. R. Bartnicki, K. Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014.

Ewangelia według św. Mateusza: Wstęp – przekład z oryginału: Komentarz, J. Homerski, Poznań 2004.

R. J. Harris, Ewangelia według świętego Mateusza, [w:] Katolicki komentarz biblijny, red. nauk. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murthy, red. nauk. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2001.

S. O. Abogunrin, Ewangelia według św.Mateusza, [w:] Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego: Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. nauk. W.R. Farmer, red. nauk. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

William Berclay, Ewangelia św. Mateusza, tłum. K. Wiązowski, Warszawa 1984.

R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne: geneza i interpretacja, Warszawa 2003.

Блаженный Феофилакт Болгарский, Толкование на Евангелие от Матфея.

https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-matfieja/

Профессор Александр Павлович Лопухин, Толковая Библия,

Толкование на Евангелие от Матфея .

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_53/

Efekty uczenia się:

Wiedza:K2_W01 – student zna i rozumie w pogłębiony sposób wzajemne uwarunkowania i wpływy tekstów Nowego Testamentu i ich interpretacji na historyczny rozwój teologii Nowego Testamentu.

K2_W02 – student ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość różnych metod interpretacji tekstów Nowego Testamentu.

K2_W03 – student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych tendencji badawczych w interpretacji tekstów biblijnych.

K2_W05 – student ma pogłębioną wiedzą i zrozumienie historyczno-językowego wymiaru tekstu Nowego Testamentu.

K2_W07 – student ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o związkach egzegezy Nowego Testamentu z historią oraz socjologią religii.

K2_W08 – student dogłębnie zna i rozumie wzajemne oddziaływanie czynników historycznych, społecznych i kulturowych na interpretację tekstów Nowego Testamentu oraz wpływ badań tekstów Nowego Testamentu na życie społeczne i kulturalne.

Umiejętności:

K2_U01 – student potrafi samodzielnie wyszukać, przeanalizować, ocenić i integrować informacje dotyczące interpretacji tekstów Nowego Testamentu ze źródeł pisanych i elektronicznych.

K2–U02 – student potrafi samodzielnie i twórczo komentować oraz interpretować teksty NT, dobierając właściwe metody egzegetyczne.

K2_U03 – student potrafi formułować hipotezy badawcze w zakresie egzegezy biblijnej, posługując się odpowiednio dobraną metodologią oraz literaturą przedmiotu.

K2_U05 – student potrafi wykorzystać umiejętności z zakresu egzegezy Nowego Testamentu w celu efektywnego wykonywania zadań zawodowych.

K2_U10 – student jest gotowy do współpracy ze specjalistami w zakresie biblistyki oraz dyscyplin pokrewnych.

Kompetencje społeczne:

K2_K01 – student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu egzegezy Nowego Testamentu; rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K2_K02 – student uznaje znaczenie wiedzy i jest gotów do współpracy z ekspertami na potrzeby badań i realizacji zadań związanych z pracą zawodową.

K2_K06 – student dostrzega i odpowiedzialnie podchodzi do kwestii etycznych w pracy badawczej i publikacyjnej z zakresu egzegezy NT.

K2_K07 – student interesuje się nowatorskimi koncepcjami z zakresu egzegezy Nowego Testamentu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności (trzy dopuszczalne nieobecności w semestrze); zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności na zajęciach (trzy dopuszczalne nieobecności w semestrze) i przygotowania do ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Prowadzący grup: Jerzy Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)