Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Tp-TPr2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia porównawcza
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student zaznajamia się z nauczaniem innych Kościołów, z bogactwem tradycji chrześcijańskich, poznaje genezy podziałów w Kościele, zdobywa umiejętności korzystania ze źródeł, poznaje przesłanki i zdobywa umiejętności prowadzenia dialogu doktrynalnego.

Pełny opis:

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy na temat nauczania doktrynalnego innych Kościołów chrześcijańskich w kontekście wielokulturowości i ekumenicznego dialogu teologicznego. Celem zajęć jest zapoznanie z rozwojem i kształtowaniem się doktryn teologicznych na Wschodzie i Zachodzie, co powinno służyć pogłębieniu wiedzy z teologii dogmatycznej i historii doktryn Kościoła prawosławnego w kontekście nauczania innych Kościołów chrześcijańskich, szczególnie Kościoła rzymskokatolickiego. Zapoznanie studentów z doktrynami innych Kościołów, ma ponadto nauczyć otwartości i przygotować do dialogu i pracy w różnych środowiskach chrześcijańskich przy równoczesnym zachowaniu własnej tożsamości wyznaniowej.

Celem zajęć jest w szczególności:

1) zaznajomienie z nauczaniem innych Kościołów,

2) zrozumienie genezy podziałów w Kościele,

3) poznanie związków i wzajemnych relacji pomiędzy teologią rzymskokatolicką, prawosławną i starokatolicką,

4) uwrażliwienie ekumeniczne,

5) zaznajomienie z bogactwem tradycji chrześcijańskich.,

6) opanowanie umiejętności korzystania ze źródeł,

7) dostarczenie przesłanek do prowadzenia dialogu doktrynalnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

pr. zb., Хрестоматия по сравнительному богословию, Moskwa 2005.

pr. zb., Porównanie wyznań, Warszawa 19881

pr. zb., Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu. Lublin 1996

Anchimiuk J. , Dwugłos katolicko-prawosławny na temat prymatu w Kościele, "Znak"202/1971.

Arsenijew Nikołaj, Prawosławie Katoliczestwo Protiestantizm, Paris 1948

Dvornik F., Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985.

Karski K., Symbolika, Warszawa 19951

Literatura uzupełniająca:

Eckman Augustyn ks., Grzech pierworodny jako źródło cierpień człowieka u św. Augustyna, w: Grzech pierworodny, Kraków 1999, s. 109-125.

Meyendorf John, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa 1984

Clement O., Rzym inaczej. Prawosławny wobec papiestwa, Warszawa 1999

Paprocki Henryk ks, Problem Filioque, w: Ikos 2, s.28-31; 3, s.23-27.

Tofiluk Jerzy, Prymat biskupa Rzymu z perspektywy Kościoła prawosławnego, w: Posłannictwo biskupa Rzymu, Olsztyn 2002, s. 135-148.

Łosski W., Dogmat Niepokalanego Poczęcia, w: WPAKP 2/1984, s.57-62

Nissootis N.A., Co nas dzieli od Kościoła katolickiego?, w: Concilium 1-5 /1970, s. 241n.

Runciman Steven, Schizma wschodnia, Warszawa 1963

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W02 wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie stosowane metody argumentacji w prawosławnej teologii zasadniczej i porównawczej

K2_W04 - zna rozszerzoną terminologię z zakresu teologii porównawczej, teologii ikony (w tym terminologię źródłową grecką i łacińską stosowaną w patrystyce) oraz nazewnictwo stosowane w innych Kościołach w języku obcym

K2_W05 - zna i rozumie procesy semiotyczne, społeczne i konfesyjne decydujące o komunikacji językowej i jej intencjach potrafi zidentyfikować inspiracje filozoficzne i teologiczne terminologii źródeł

K2_W07 - ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy teologią dogmatyczną, zasadniczą, patrystyką, teologią porównawczą

K2_W08 - zna i rozumie rolę instytucji społeczno-religijnych w interpretacji dogmatów i rozwoju myśli teologicznej

K2_W010 - zna przebieg relacji międzykonfesyjnych w wymiarze historycznym i współczesnym.

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 - wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U02 - analizuje i krytycznie ocenia inne interpretacje oparte na różnych argumentacjach, umie ocenić różnice stanowisk badaczy odnośnie do interpretowanych tekstów i wydarzeń

K2_U06 - potrafi precyzyjne formułować w mowie i piśmie interpretacje tekstów z zakresu teologii dogmatycznej oraz tekstów źródłowych z zakresu patrystyki, a także stawiać złożone tezy z zakresu teologii porównawczej

K2_U07 - potrafi prowadzić dyskusję teologiczną, umożliwiającą krytyczną wymianę opinii w kwestiach teologicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K07 - interesuje się nowatorskimi koncepcjami z zakresu teologii zasadniczej, posiada wiedzę potrzebną w praktycznym życiu religijnym kościoła i utrzymywaniu praktycznych kontaktów ekumenicznych, umie unikać wpadania w stereotypy poznawcze wobec innych Kościołów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywnego udziału w ćwiczeniach (m.in. przygotowanie referatu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Tofiluk
Prowadzący grup: Jerzy Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)