Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Tp-PKa2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo kanoniczne
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami Prawa Kanonicznego w Kościele Prawosławnym. Student zapoznaje się ze źródłami Prawa Kanonicznego, zabytkami o charakterze kanonicznym i komentarzami kanonów. Zapoznaje się z wymogami Prawa Kanonicznego w uzyskaniu święceń kapłańskich, prawach i obowiązkach dotyczących kapłanów jak też sądzenia duchownych. Wstępnie zapoznaje się też z przeszkodami do zawarcia związku małżeńskiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami Prawa Kanonicznego w Kościele Prawosławnym. Omawiane są relacje, które zachodzą pomiędzy pojęciem łaski i prawa w Kościele. Student zapoznaje się z miejscem Prawa Kanonicznego pośród innych dyscyplin teologicznych i ze źródłami Prawa Kanonicznego, zabytkami o charakterze kanonicznym i komentarzami kanonów. Omawiane są zabytki o charakterze formalnym i materialnym. Student zapoznaje się z wymogami Prawa Kanonicznego, które są stawiane na drodze w uzyskaniu święceń kapłańskich. Analizowana jest procedura podniesienia do kapłaństwa jak też prawa i obowiązki kapłanów. Omawiana jest też procedura sądzenia duchownych, zawieszania ich w prawie sprawowania nabożeństw i procedura związana z pozbawieniem kapłaństwa. W zakres tematów wchodzą również zasady i warunki stosowania kościelnej ekonomii i akrywii. W formie wstępnej student zapoznaje się z warunkami zawierania związku małżeńskiego i przeszkodami, które występują w kontekście kościelnych wymogów.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ks. Aleksy Znosko, Prawosławne Prawo Kościelne cz. I, Warszawa 1973.

2. Ks. Aleksy Znosko, Prawosławne Prawo Kościelne cz. II, Warszawa 1975.

3. Ks. Mikołaj Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, Białystok 2002.

4. Kanony Kościoła Prawosławnego, tłum. ks. A. Znosko, Hajnówka 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Ks. Vladislav Cypin, Kurs Cerkovnogo Prawa, Klin 2002.

2. Canones Patrum Graecorum, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras,

Kraków 2009

Efekty uczenia się:

K2_W01 zna i rozumie w pogłębiony sposób złożone zależności między głównymi subdyscyplinami teologicznymi, także w wymiarze historycznym

K2_W02 ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość metod badawczych, interpretacji tekstu teologicznego i strategii argumentacyjnych głównych subdyscyplin teologicznych

K2_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat głównych kierunków teologicznych, dogłębnie rozumie ich założenia historyczne i sposób argumentacji

K2_W10 ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kościelnych i religijnych, ich uwarunkowaniach prawnych, etycznych i ekonomicznych, oraz o ich związkach z innymi instytucjami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi

K2_U02 samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K2_U07 potrafi prowadzić dyskusję teologiczną, umożliwiającą krytyczną wymianę opinii w kwestiach teologicznych

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się się dwie nieobecności. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kuźma
Prowadzący grup: Andrzej Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kuźma
Prowadzący grup: Andrzej Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)