Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katechetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-K6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katechetyka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wskazanie wybranych aspektów w zakresie katechetycznej pracy nauczyciela, które mogą posłużyć efektywnemu rozwojowi procesu edukacji religijnej. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój własny nauczyciela religii i rozwój jego warsztatu pracy, warunkujący realizację celów i zadań nauczania religii w systemie szkolnym oraz działań o charakterze edukacyjno-wychowawczych. Celem zajęć jest rozwinięcie u przyszłych katechetów umiejętności stymulowania aktywności uczniów uczęszczających na lekcje religii w kierunku pogłębiania wiedzy religijnej i kształtowania właściwej postawy chrześcijańskiej.

Pełny opis:

1. Tożsamość i charakter nauczania katechezy. Dialogiczny charakter katechezy.

2. Miejsce katechezy w parafii, specyfika pracy katechety w szkole i pozaszkolnych punktach katechetycznych

3. Integralność nauczania i wychowania w katechezie. Ogniwa edukacji religijnej: rodzina, Kościół. szkoła.

4. Nauczanie religii i prawidłowości uczenia się w poszczególnych etapach kształcenia. Cele, zadania i charakterystyka programów nauczania religii w szkole.

5. Nauczanie religii w środowisku rodzinnym - uwarunkowania, metody i formy nauczania. Współpraca rodziców z katechetą.

6. Katecheza osób niepełnosprawnych - formy, metody, strategie.

7. Metody aktywizujące w katechezie: cele, rola i zastosowanie.

8. Katecheza w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

9. Katecheza i ochrona zdrowia oraz środowiska naturalnego.

10. Katecheza i duchowość.

11. Katecheza i światopogląd, niekoniecznie religijny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barciński, Z. (red.), Vademecum katechety: metody aktywizujące, Wydawnictwo M - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza", Kraków-Lublin 2006.

2. Korgul, M., Dydaktyka na lekcjach religii, Wydawnictwo "Alta2", Wrocław 1998.

3. Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej, PAKP. Warszawa 2019.

4. Aleksiejuk, A. Podstawowe założenia chrystocentryczno-humanistycznego modelu wychowania w ujęciu prawosławnym, "Elpis" 2020/22, s. 107-112.

Literatura uzupełniająca:

1. Łobocki, M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.

2. Kiciński, A. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

3. Busłowska L., Prawosławna myśl pedagogiczna, Aksjomat wiary w szkolnym systemie nauczania religii PAKP, Hajnówka 2012;

4. Wrońska, H., Katechetyka a małe grupy szkolne i parafialne, WN KUL, Lublin 2007.

5. Aleksiejuk, A., Aleksiejuk, E. Tożsamość i charakter prawosławnej refleksji pedagogicznoreligijnej, "Rocznik Teologiczny" 2020/4, s. 1339-1366.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent:

K1_W02 - zna bieżący stan badań w zakresie katechetyki.

K1_W14 - zna i rozumie rolę nauczyciela-katechety w modelowaniu postaw i zachowań uczniów oraz metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych; treści nauczania i typowe trudności uczniów, zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów wraz z zagadnieniem edukacji włączającej w zakresie katechetyki.

K1_W15 - zna i rozumie strukturę i funkcje oraz podstawy prawne systemu oświaty (instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji) oraz prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

K1_U01 - potrafi wyszukać, dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych wykorzystywanych w katechezie oraz krytycznie je oceniać.

K1_U12 potrafi właściwie dobierać treści nauczania, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki oraz metody pracy, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić adekwatne działania.

K1_U13 - potrafi projektować i realizować program nauczania katechezy z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym, religijnym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego.

W zakresie KOMPETENCJI absolwent:

K1_K02 - uznaje znaczenie wiedzy z zakresu katechetyki i gotów jest współpracy z ekspertami na potrzeby realizacji zadań związanych z pracą zawodową.

K1_K03 - wykazuje wrażliwość na problemy i potrzeby społeczne i religijne różnych środowisk, jest gotowy do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i do inicjowania działań na rzecz dobra dzieci i osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski, współpracując z otoczeniem oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, społecznymi i kościelnymi.

K1_K05 - identyfikuje problemy etyczne związane z własną pracą zawodową, aktywnie współdziała w rozwiązywaniu problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS – bieżąca ocena aktywności studenta na zajęciach; 0.5 ECTS - ocena prac cząstkowych realizowanych przez studenta.

Metody nauczania: Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, warsztat, dyskusja.

Kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności.

2) W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach prowadzący zadaje dodatkowe prace do wykonania przez studenta.

3) Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4) Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest rozliczenie obecności na zajęciach i wykonanie prac zadanych przez prowadzącego.

5) Zaliczenie odbywa się na podstawie zaliczenia w formie ustnej i oceny prac cząstkowych wykonanych przez studenta.

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (USOS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (TEAMS)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams lub za pomocą innego narzędzia (USOS)

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób:

• w trybie regularnym, na terenie kampusu uczelnianego, w postaci zaliczenia/egzaminu ustnego lub pisemnego, określonego przez prowadzącego przedmiot, przy zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa związanego z zachowaniem rygorów sanitarnych w okresie epidemii

• w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych (Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)