Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katechetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-K4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katechetyka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem zajęć jest ukazanie wybranych aspektów w zakresie katechetycznej pracy nauczyciela, które mogą posłużyć efektywnemu rozwojowi procesu edukacji religijnej. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój własny nauczyciela religii i rozwój jego warsztatu pracy, warunkujący realizację celów i zadań nauczania religii w systemie szkolnym oraz działań o charakterze edukacyjno-wychowawczych. Celem zajęć jest rozwinięcie u przyszłych katechetów umiejętności stymulowania aktywności uczniów uczęszczających na lekcje religii w kierunku pogłębiania wiedzy religijnej i kształtowania właściwej postawy chrześcijańskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Aksjomat wiary w zakresie edukacji religijnej. Wyzwania i perspektywy katechezy.

2. Rola wiary w edukacji religijnej. Kontekst społeczno-kulturalny. Kontekst eklezjalny. Kontekst metodologiczny.

3. Wiara a problemy współczesnej młodzieży. Wychowanie jako proces wocerkowlenija - wprowadzenia do Kościoła. Specyfika roli nauczyciela religii.

4. Pojęcie „indywidualności” w psychologii i prawosławnej pedagogice. Wiara religijna młodzieży.

5. Proces edukacji religijnej dziecka. Wiara dziecka. Wiara a problemy okresu dojrzewania.

6. Edukacja religijna na poszczególnych etapach kształcenia w nowym systemie edukacji.

7. Proces dydaktyczny w edukacji religijnej. Wychowanie w świetle Bożego Objawienia. Podstawowe środowiska wychowawcze. Chrześcijaństwo i wychowanie.

8. Wiara jako wychowanie. Problem wolności i wychowania w świetle prawosławnej myśli pedagogicznej. Integralność nauczania i wychowania. Ogniwa edukacji religijnej, rodzina, szkoła, Kościół.

9. Funkcje rodziny i jej znaczenie dla rozwoju jednostki i społeczeństwa. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów.

10. Edukacyjno-wychowawcza relacja nauczyciela i ucznia jako sukcesja wiary. Osobisty przykład nauczyciela. Rola rodziców w procesie wychowania i nauczania. Kapłan jako nauczyciel wiary.

Literatura:

1. Znowelizowana ustawa - Prawo oświatowe po zmianach z 16 października 2019r.;

2. Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej, Warszawa 2019r.;

3. Program nauczania religii prawosławnej w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym dla szkoły branżowej I i II stopnia (dla absolwentów gimnazjum) Warszawa 2019r.;

4. Busłowska L., Prawosławna myśl pedagogiczna, Aksjomat wiary w szkolnym systemie nauczania religii PAKP, Hajnówka 2012;

5. Barciński, Z. (red.), Vademecum katechety: metody aktywizujące, Wydawnictwo M - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza", Kraków-Lublin 2006.

6. Stala, J. (red.), Dydaktyka katechezy, cz. I-II, Wydawnictwo "Biblos", Tarnów 2004.

7. Strus, R., Zwolak, S., Nauczanie religii w przedszkolu i w szkole: wybrane zagadnienia dydaktyczne i prawne, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, Zamość 2013.

8. Szpet, J., Dydaktyka katechezy, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 1999.

9. Wrońska, H., Katechetyka a małe grupy szkolne i parafialne, WN KUL, Lublin 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W02 - zna i rozumie historię pedagogiki religii, współczesny status, obszary badań, cele i założenia edukacji religijnej i katechetyki;

K1_W13 - zna podstawę programową danego przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych;

K1_W15 - zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły, punktu katechetyczne lub innej placówki systemu oświaty;

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 - potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

K1_U13 - potrafi identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;.

K1_U14- potrafi zaplanować pracę z uczniem zdolnym, przygotowującą go do udziału w konkursie przedmiotowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K03 - jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

K1_K05 - jest gotów do kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów promowania oraz odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;

Metody i kryteria oceniania:

W ramach ćwiczeń każdy student będzie zobowiązany do opracowania dwóch konspektów na określony temat oraz jednej prezentacji na lekcje religii i zaprezentowania ich w określonym terminie na zajęciach.

Ocenę końcową z przedmiotu będzie stanowiła średnia ocen za konspekty i prezentację oraz obecność studenta w czasie realizacji zajęć.

Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna dwukrotna nieobecność (bez konieczności usprawiedliwiania) poza terminami wyznaczonymi na prezentację prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)