Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-TD5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia dogmatyczna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie kompetencji z zakresu prawosławnej teologii dogmatycznej i zasad wiary prawosławnej

Pełny opis:

Studenci teologii poznają kolejną część teologii dogmatycznej będącej wynikiem objawienia Bożego człowiekowi, mającego swe źródło w Piśmie Świętym i Tradycji Świętej. Przewidziany program daje możliwość zapoznania się z dogmatyczną nauką Kościoła Prawosławnego z zakresu antropologii prawosławnej, Chrystologii i Mariologii w oparciu o analizę tekstów źródłowych Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Zostają omówione najważniejsze kwestie teologiczno - doktrynalne Kościoła Prawosławnego. Zagadnienia dogmatyczne są również rozpatrywane w świetle twórczości wybranych współczesnych teologów prawosławnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Makarij, mitropolit Moskowskij i Kołomienskij, Prawosławno -Dogmaticzeskoje Bogosłowie t. I i II, Moskwa 1999;

Malinowskij Nikołaj, Prawosławnoje Dohmaticzeskoje Bogosłowie t. I-IV, Siergijew Posad 1900;

Popovicz Justin, Dogmatyka Prawosławne Crkve,t. I-III, Belgrad 1975 –80;

Staniloae Dumitru Orthodoxe Dogmatyk, t. I-III, Zurich 1985-1995;

Praca Zbiorowa, Bóg Żywy, Katechizm Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001;

Ihumen Hilarion (Ałfiejew) Misterium Wiary, Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej, przeł. Jarosław Charkiewicz, Warszawa 2009;

Literatura uzupełniająca:

Bułgakow Sergiusz, Prawosławie, Białystok 1992;

Evdokimov Paul, Prawosławie, Warszawa 1986;

Evdokimov Paul, Szalona Miłość Boga, Białystok 2001;

Hryniewicz Wacław, Dogmat i jego funkcje w świetle tradycji prawosławnej, AK 87(1976)

Lisiecki Paweł, Granica niewiedzy, w: Znak 4/1996;

Łosski Włodzimierz, „Ciemność” i „światłość” w poznaniu Boga, WPAKP 1/1987;

Łosski Włodzimierz, Teologia mistyczna kościoła wschodniego Warszawa 1989;

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W01 ma usystematyzowaną wiedzę o historycznym rozwoju nurtów prawosławnej teologii dogmatycznej

K1_W02 zna w zaawansowanym stopniu stan badań wybranej problematyki teologicznej z zakresu prawosławnej teologii dogmatycznej i prawosławnej teologii patrystycznej

K1_W05 posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę w zakresie interpretacji tekstów źródłowych z zakresu patrologii i prawosławnej teologii dogmatycznej

K1_W07 ma uporządkowaną wiedzę o wzajemnych relacjach pomiędzy dogmatyką, patrystyką a innymi kierunkami teologicznymi i historycznymi

K1_W08 ma podstawową wiedzę o warsztacie teologii dogmatycznej oraz o tożsamości Kościołów w kontekście warsztatów nauk historycznych

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U02 interpretuje i komentuje teksty źródłowe z zakresu teologii dogmatycznej oraz ich interpretacje, a także krytycznie konfrontuje przekazy źródłowe

K1_U03 na podstawie wiedzy z zakresu teologii dogmatycznej formułuje hipotezy dotyczące tej dyscypliny teologicznej

formułuje propozycje interpretacji źródeł z zakresu teologii dogmatycznej

K1_U05 potrafi formułować w mowie i piśmie podstawowe interpretacje tekstów źródłowych oraz stawiać tezy z zakresu teologii dogmatycznej

K1_U09 potrafi brać udział w dyskusji teologicznej, krytycznie oceniając różne stanowiska i prezentując własne pomysły wsparte właściwą argumentacją

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K02 interesuje się nowatorskimi koncepcjami z zakresu teologii dogmatycznej i patrystyki

K1_K05 umie zdefiniować konsekwencje ocen wydarzeń historycznych w perspektywie prawosławnej i ekumenicznej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalna dwukrotna absencja na zajęciach).

W ramach pracy indywidualnej student przygotowuje zaliczeniową pracę pisemną na temat wyznaczony przez prowadzącego i składa w określonym terminie.

Obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena napisanej przez studenta pracy jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)