Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-TD4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia dogmatyczna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Teologia dogmatyczna WT-S1-Tp-TD3

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie kompetencji z zakresu dogmatycznego nauczania Kościoła prawosławnego i teologii prawosławnej

Pełny opis:

Studenci teologii zapoznają się treścią i specyfiką podstawowej dziedziny teologii - dogmatyki będącej wynikiem objawionych przez Boga prawd, mających swe źródło i potwierdzenie w Piśmie Świętym i Tradycji Świętej. Przewidziany program daje możliwość zapoznania się z dogmatyczną nauką Kościoła Prawosławnego. Zostają omówione najważniejsze kwestie dogmatyczne i teologiczne Kościoła Prawosławnego, dotyczące Boga Samego w Sobie (Trynitologii prawosławnej) oraz Boga jako Stwórcy (Protologia); Bóg w działaniu na zewnątrz. Treści dogmatyczne są rozpatrywane w świetle nauki biblijnej i twórczości Świętych Ojców oraz autorytatywnych teologów Kościoła

Literatura:

Literatura podstawowa:

Makarij, mitropolit Moskowskij i Kołomienskij, Prawosławno-Dogmaticzeskoje Bogosłowie t. I i II, Moskwa 1999.

Malinowskij Nikołaj, Prawosławnoje Dohmaticzeskoje Bogosłowie t. I-IV, Siergijew Posad 1900;

Pomazanskij Michaił, ks. Prawosławnoje Dogmaticzeskoje Bogosłowie,s. 5-17;

Popovicz Justin, Dogmatyka Prawosławne Crkve,t. I-III, Belgrad 1975 –80;

Staniloae Dumitru Orthodoxe Dogmatyk, t. I-III, Zurich 1985-1995;

Praca Zbiorowa, Bóg Żywy, Katechizm Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001;

Ihumen Hilarion (Ałfiejew) Misterium Wiary, Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej, przeł. Jarosław Charkiewicz, Warszawa 2009;

Literatura uzupełniająca:

Bułgakow Sergiusz, Prawosławie, Białystok 1992, s. 20 -45.

Evdokimov Paul, Prawosławie, Warszawa 1986, s. 221-253.

Evdokimov Paul, Szalona Miłość Boga, Białystok 200,s.35-46.

Hryniewicz Wacław, Dogmat i jego funkcje w świetle tradycji prawosławnej, AK 87(1976) s.401-419.

Lisiecki Paweł, Granica niewiedzy, w: Znak 4/1996 s. 28-41.

Łosski Włodzimierz, „Ciemność” i „światłość” w poznaniu Boga, WPAKP 1/1987, s.5-13.

Łosski Włodzimierz, Teologia mistyczna kościoła wschodniego Warszawa 1989, s. 5-38.

Łosski Włodzimierz, Teologia dogmatyczna, Białystok 2000, s. 12-18.

Meyendorff John, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984,s.5-22.

Meyendorff John, Jest’ li w Cerkwi wniesznij awtoritiet, w: Prawosławie w sowriemiennom mire, New York 1981, s. 49-70.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W01 zna i rozumie w stopniu podstawowym historyczny rozwój patrystyki

K1_W02 zna i rozumie w stopniu podstawowym bieżące koncepcje i problematykę z zakresu prawosławnej teologii dogmatycznej

K1_W07 ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych relacjach pomiędzy teologią dogmatyczną, teologią zasadniczą, patrystyką i innymi kierunkami teologicznymi

K1_W08 zna metodologiczne powiązania patrystyki z innymi naukami teologicznymi

K1_W10 umie posługiwać się dokumentami i literaturą przedmiotu, także ze źródeł elektronicznych, z zachowaniem praw własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać

K1_U02 wykorzystuje wiedzę na temat poszczególnych nurtów prawosławnej teologii zasadniczej do podstawowej interpretacji tekstów należących do tej dyscypliny teologicznej samodzielnie w zakresie podstawowym

K1_U03 na podstawie wiedzy z zakresu teologii dogmatycznej formułuje hipotezy dotyczące tej dyscypliny teologicznej

K1_U04 potrafi w zakresie podstawowym dokonywać krytyki źródeł i stosowanych w nich technik retorycznych oraz wskazywać powiązania pomiędzy źródłami i celowość takich zabiegów u producentów źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K02 uczestnicząc w życiu religijnym rozumie rozwój teologii, znaczenie dogmatu w liturgii i jej bogactwa treści dogmatycznych i patrystycznych. Interesuje się nowatorskimi koncepcjami teologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności na zajęciach bez konieczności usprawiedliwiania).

Obecność na zajęciach oraz ocena pozytywna z ustnej odpowiedzi stanowią podstawę do zaliczenia semestru.

Odpowiedź ustna składa się z 4 pytań punktowanych. Za każde pytanie można uzyskać 1 punkt. Zaliczeniem odpowiedzi jest udzielenie co najmniej 2 poprawnych odpowiedzi. (2 pkt. - ocena dostateczna, 3pkt. - ocena dobra, 4 pkt. - ocena bardzo dobra).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)