Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka kościelna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-PKo6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka kościelna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyki mają za zadanie przygotowanie studentów do pracy w Kościele w stopniu podstawowym, zarówno we właściwych jednostkach administracji kościelnej (parafie /zbory), jak też w jednostkach specjalizujących się w kościelnej działalności:

- przy parafialnej (np. kulturalno - oświatowe)

- młodzieżowej

- charytatywnej;

Każdy z tych "trzech działów" podzielony jest na zajęcia:

* teoretyczne: obserwacja i ocena

* praktyczne: uczestnictwo w planowaniu, realizacji, ocenie i ewaluacji konkretnych zadań realizowanych pod opieką właściwego personelu;

W skład każdego z bloków wchodzą konkretne bloki tematyczne:

+ przy parafialny:

- kancelaria parafialna: zadania, formy działalności, księgi metrykalne;

- nabożeństwo: ustaw cerkiewny, czytanie, śpiewanie, przygotowanie świątyni do nabożeństwa;

- organy zarządzające i struktura władzy kościelnej;

+ młodzieżowy:

- miejsce, zadania i formy kościelnej pracy z młodzieżą;

- krajowe i międzynarodowe organizacje młodzieżowe (kościelne);

- formy duszpasterstwa młodzieżowego;

- organizacja: obozów, rekolekcji, spotkań, olimpiad, itp.

+ charytatywny:

- uwarunkowania prawne kościelnej działalności charytatywnej;

- kościelne organizacje charytatywne i ich działalność;


W praktykach studenci będą musieli wykorzystać wiedzę pozyskaną na takich zajęciach jak: liturgika, śpiew cerkiewny, język cerkiewno-słowiański, prawo kanoniczne, administracja kościelna, itp.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Praktyki mają za zadanie przygotowanie studenta do pracy w jednostkach organizacyjnych Kościoła w stopniu podstawowym, zarówno w parafiach/zborach, jak i organizacjach współdziałających: młodzieżowych, kulturalno-oświatowych, charytatywnych, itp. Uczestnicy zapoznają się, od strony teoretyczno-praktycznej, z wewnętrznym prawem wyznaniowym oraz z religijnym prawodawstwem państwowym. Obserwują i uczą się oceniać codzienne życie parafii, pracę jej statutowych gremiów, współuczestniczą w sprawowaniu nabożeństw i posług religijnych. Biorą udział w pracach kościelnych organizacji (w/w charakteru) na wszystkich etapach ich działalności, od planowania, po realizacje i ewaluację. Zgłębiają i uczą się praktycznie wykorzystywać zależności pomiędzy Kościołem (jego instytucjami), a jednostkami władzy państwowej i samorządowej.

Pełny opis:

Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia na Sekcji Teologii Prawosławnej Wydziału Teologicznego ChAT. Odbywają się w ramach modułu specjalnościowego Prawosławna teologia praktyczna (MSP4). Nadzorowane są przez Kierownika praktyk studenckich powołanego przez Rektora ChAT.

Praktyki realizowane są z zachowaniem przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o organizacjach pozarządowych, wolontariacie, ochronie danych osobowych.

Zakres praktyk studentów teologii ChAT

Praktyki obejmują 60 godzin z podziałem na trzy programy:

1. Praktyki młodzieżowe z dziećmi i młodzieżą (parafialne, diecezjalne, ogólnokościelne, obozy wypoczynkowe i integracyjne, bractwa, katecheza) – 25 godz.;

2. Praktyki parafialne (obserwacja życia parafialnego, lektorat, śpiew, kaznodziejstwo, odprawianie nabożeństw parafialnych, dyżury parafialne) – 20 godz.;

3. Praktyki charytatywne (domy opieki, ośrodki dla niepełnosprawnych, świetlice środowiskowe, akcje charytatywne cykliczne i jednorazowe, kapelaństwa) – 15 godz.;

Cel praktyk

1. pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach w ChAT, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego wykorzystania;

2. przygotowanie studentów do praktycznego uczestnictwa w życiu Kościoła i jego lokalnych wspólnot;

3. poznanie życia wewnątrzkościelnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na percepcję nauki dogmatycznej Kościoła w codziennym życiu wiernych i jego zewnętrznej działalności;

4. nabycie praktycznych umiejętności przydatnych zarówno w życiu kościelnym jak i społecznym;

5. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i samarytańskiego spojrzenia na drugiego człowieka;

Czas/terminy praktyk

Studenci zobowiązani są zrealizować praktyki w trakcie całego okresu studiów w ChAT:

- praktyki młodzieżowe - pomiędzy III a VI semestrem,

- praktyki parafialne – pomiędzy III a VI semestrem,

- praktyki charytatywne – pomiędzy III a VI semestrem.

Preferuje się odbywanie praktyk w okresach wolnych od zajęć akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego. Wyjątek stanowią zajęcia niemożliwe do realizacji w w/w okresie (np. praktyki katechetyczne).

Zaliczenie praktyk jest warunkiem niezbędnym do uzyskania absolutorium.

Forma zaliczenia praktyk

Student otrzymuje w dziekanacie Wydziału Teologicznego ChAT:

- Kartę Praktyk Studentów Teologii ChAT w Warszawie;

- Regulamin Praktyk Studentów Teologii ChAT w Warszawie;

- Koncepcję praktyk kościelnych;

W oparciu o Regulamin i Koncepcję student realizuje zakres praktyk. Efekty zapisuje w Karcie Praktyk (za wyjątkiem dwóch ostatnich rubryk z prawej strony). Potwierdzeniem wpisów są oryginalne zaświadczenia z jednostek, w których student odbywał praktyki stwierdzające: kiedy, gdzie, w jakim wymiarze czasowym student odbywał praktyki, co należało do jego obowiązków oraz merytoryczną i osobowościową ocenę studenta.

Student przedstawia ponadto Kierownikowi praktyk prace programowe (3 szt., po jednej z każdego programu), ilustrujące zaangażowanie studenta i efekt praktyk, obowiązkowe dla poszczególnych programów.

W/w dokumentację ocenia (pozytywnie bądź negatywnie) Kierownik praktyk studenckich powołany dla Sekcji Teologii Prawosławnej. Pozytywna ocena praktyk wpisana przez Kierownika do Karty Praktyk i indeksu studenta skutkuje zaliczeniem praktyk.

Miejsce realizacji praktyk

Praktyki winne być realizowane w prawnie uznawanych jednostkach specjalizujących się w działalności ściśle związanej z odbywanymi praktykami. W/w jednostki nie muszą, choć jest to preferowane, być jednostkami kościelnymi. Preferowane są jednostki zalecane przez Kierownika praktyk.

Charakterystyka szczegółowa poszczególnych programów praktyk

A. Praktyki młodzieżowe

• Zadaniem praktyk jest:

a) praktyczna realizacja i pogłębianie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą nabytych na zajęciach w ChAT;

b) zapoznanie się z formami kościelnej pracy z dziećmi i młodzieżą;

c) poznanie struktury, bazy lokalowej, form działalności, itp. kościelnych organizacji dziecięcych i młodzieżowych;

d) zapoznanie się z podstawami prawnymi organizacji obozów, pielgrzymek itp. form kościelnej działalności;

e) zapoznanie się z problemami i zagrożeniami związanymi z prowadzeniem obozów i pielgrzymek oraz metodami radzenia sobie z nimi;

f) opracowywanie i realizacja obozowych programów kulturalno-religijnych, dydaktycznych i wychowawczych;

g) praktyczna pomoc przy realizacji – przez podmioty kościelne - zadań z punktów: d,e,f;

h) nabywanie umiejętności opiekunów obozowych, liderów i wychowawców oraz innych umiejętności specjalistycznych (np. pierwsza pomoc);

• Formy realizacji:

a) przygotowanie teoretyczne:

- konsultacje z pracownikami/działaczami przygotowującymi pielgrzymki i obozy;

- literatura przedmiotowa;

- szkolenia prowadzone przez organizacje kościelne (np. Bractwo Młodzieży Prawosławnej);

b) obserwacja:

- uczestnictwo w obozie/pielgrzymce bez powierzonych zadań organizacyjno-wychowawczych, bądź też jako uczestnik;

- niesformalizowane wspieranie liderów i wychowawców;

c) współpraca:

- współpraca z parafią lub innymi jednostkami kościelnymi przy organizacji obozów i pielgrzymek;

- konsultacja teologiczna oraz przygotowywanie programów wychowawczych i modlitewno-teologicznych obozów i pielgrzymek;

- udział w pielgrzymce/obozie z pełnieniem konkretnych funkcji i zadań;

- działalność w młodzieżowych organizacjach Kościoła prawosławnego;

- “gościnne” odczyty i realizacja zleconych zajęć teologiczno-wychowawczych w ramach obozów i pielgrzymek;

d) analiza i ocena:

- czynny udział w spotkaniach podsumowujących pielgrzymkę/obóz;

- przygotowywanie krytycznego sprawozdania z udziału w obozie/pielgrzymce ze szczególnym uwzględnieniem wniosków mających w przyszłości usprawnić organizację i podnieść efektywność obozu/pielgrzymki;

- proponowanie nowych rozwiązań i form dziecięcej i młodzieżowej aktywności w życiu kościelnym (tworzenie koncepcji, programów doskonalących, programów wychowawczo-teologicznych);

e) konsultacje studenckie w łonie ChAT

- zdobyte doświadczenia i umiejętności powinny być przekazywane innym studentom np. w ramach Koła Teologów Prawosławnych, warszawskiego oddziału Bractwa Młodzieży Prawosławnej, programów wychowawczych Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie;

• Sposoby realizacji (przykładowe):

- obowiązkowe wakacyjne praktyki studenckie w klasztorach: Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce i Św. Onufrego w Jabłecznej;

- udział w Wakacyjnej Akcji Letniej prowadzonej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej;

- przygotowywanie i udział w pielgrzymkach, np.:

* na Krynoczkę (maj): piesze;

* do Monasteru Św. Onufrego (czerwiec): piesze i autokarowe;

* na Św. Górę Grabarkę (sierpień): piesze, rowerowe, autokarowe;

* do Monasteru w Zwierkach (maj): piesze;

- członkostwo w młodzieżowych organizacjach kościelnych;

- udział w obozach i pielgrzymkach organizowanych przez: parafie, diecezje, organizacje kościelne i młodzieżowe;

• Praca programowa:

Jedna do wyboru:

- autorski projekt obozu/pielgrzymki (miejsce, trasa, planowani uczestniczy, niezbędne zezwolenia, służby pomocnicze, programy: teologiczny, wychowawczy, kulturalny);

- sprawozdania z udziału w obozie/pielgrzymce ze szczególnym uwzględnieniem wniosków mających w przyszłości usprawnić organizację i podnieść efektywność obozu/pielgrzymki.

B. Praktyki parafialne

Praktyki prowadzone są wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem osób odpowiedzialnych za daną parafię, bądź też osób przez nie wyznaczonych.

• Zadaniem praktyk jest:

a) zapoznanie się z praktyczną stroną życia parafialnego, jego złożoności, problemów, celów, form działalności, struktury, itp.

b) praktyczne pogłębianie wiedzy zdobytej w ChAT z zakresu: śpiewu liturgicznego, języka cerkiewno-słowiańskiego, ustawu cerkiewnego, liturgiki, administracji kościelnej, katechetyki, homiletyki, itp.

c) nabycie nowych umiejętności przydatnych w życiu kościelno-parafialnym;

d) wprowadzenie do posługi kościelno-parafialnej;

• Formy realizacji:

a) przygotowanie teoretyczne:

- spotkania konsultacyjno-przygotowawcze w wybranej parafii;

- uczestnictwo w dyżurach w kancelarii parafialnej;

b) obserwacja:

- bierny udział w nabożeństwach (np. w: kaplicy akademickiej Św. Cyryla i Metodego w Warszawie, katedrze Św. Marii Magdaleny);

c) czynny udział w życiu parafialnym:

- udział w pracach chóru parafialnego (przygotowywanie nut, śpiew, prowadzenie prób, dyrygowanie podczas nabożeństw);

- pełnienie funkcji lektora (przygotowywanie ksiąg liturgicznych, oprawa lektorska);

- pełnienie funkcji prysłużnika/ministranta (przygotowywanie świątyni do nabożeństwa, asystowanie duchownemu);

- prowadzenie modlitw porannych i wieczornych w Internacie Prawosławnego Studenta w Warszawie;

- praktyki homiletyczne ChAT realizowane w kaplicy Św. Cyryla i Metodego oraz katedrze Św. Marii Magdaleny w Warszawie;

- wygłoszenie kazania w świątyni zaakceptowanej przez Kierownika praktyk;

- udział w poza świątynnych posługach religijnych;

- dyżur w kancelarii parafialnej;

- uczestnictwo i przygotowywanie parafialnych spotkań (dziecięcych, młodzieżowych, konsultacyjnych, bractw, Rady Parafialnej itp.);

d) konsultacje studenckie w łonie ChAT

- zdobyte doświadczenia i umiejętności powinny być przekazywane innym studentom np. w ramach Koła Teologów Prawosławnych, warszawskiego oddziału Bractwa Młodzieży Prawosławnej, programów wychowawczych Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie;

• Sposoby realizacji:

- indywidualna posługa w parafii za zgodą jej władz;

- przedmiotowe praktyki liturgiczne i homiletyczne realizowane w kaplicy Św. Cyryla i Metodego oraz katedrze Św. Marii Magdaleny w Warszawie;

- wakacyjne praktyki parafialne;

- obowiązkowe wakacyjne praktyki studenckie w klasztorach: Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce i Św. Onufrego w Jabłecznej;

- praktyki w parafialnym bądź szkolnym punkcie katechetycznym;

- przynależność do chórów: Studentów ChAT, Młodzieżowego i Metropolitalnego Katedry Św. Marii Magdaleny w Warszawie, Studenckiego i Parafialnego Cerkwi Św. Jana Klimaka w Warszawie i innych;

- przynależność do prysłużników/ministrantów prawosławnych świątyń Warszawy lub poza Warszawą za akceptacją Kierownika praktyk;

- przyjęcie święceń kapłańskich i posługa w parafii;

• Praca programowa:

Jedna do wyboru:

- tekst autorskiego kazania wraz z zaświadczeniem o wygłoszeniu;

- projekt spotkania parafialnego;

- konspekt zajęć katechetycznych;

- konspekt spotkania młodzieżowego;

- sprawozdanie szczegółowe z odbytych praktyk parafialnych ze szczególnym uwzględnieniem oceny i potrzeb duszpasterskich danej jednostki kościelnej (z zachowaniem zasad tajemnicy danych osobowych);

C. Praktyki charytatywne

• Zadaniem praktyk jest:

a) pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć w ChAT;

b) praktyczne zapoznanie studentów ze skalą potrzeb i problemów naszych bliźnich;

c) uwrażliwienie studentów na potrzeby innych;

d) zapoznanie ze strukturą i formami kościelnej działalności diakonijnej, jej uwarunkowaniami prawnymi, kościelnymi, społecznymi;

e) kształtowanie postaw zaangażowania społecznego i odpowiedzialności za los bliźnich;

f) nauka pracy w grupie i kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej;

g) zdobywanie umiejętności: udzielania pierwszej pomocy, opieki paliatywnej, itp.

• Formy realizacji:

a) przygotowanie teoretyczne:

- spotkania konsultacyjno-przygotowawcze w wybranej organizacji diakonijnej lub jednostce pomocowej;

- szkolenia i kursy diakonijno-medyczne;

- zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i literaturą przedmiotową;

b) obserwacja:

- odwiedziny w jednostkach i organizacjach diakonijnych;

c) współpraca i staże:

- wolontariat w ośrodkach diakonijnych;

- udział w pielgrzymkowych/obozowych... służbach medycznych (po wcześniejszym przeszkoleniu);

- uczestnictwo w akcjach charytatywnych;

d) analiza i ocena:

- przygotowywanie krytycznego sprawozdania z udziału w wolontariacie, pod względem efektywności działań jednostki diakonijnej;

- proponowanie nowych rozwiązań i form działalności;

e) konsultacje studenckie w łonie ChAT

- zdobyte doświadczenia i umiejętności powinny być przekazywane innym studentom np. w ramach Koła Teologów Prawosławnych, warszawskiego oddziału Bractwa Młodzieży Prawosławnej, programów wychowawczych Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie;

• Sposoby realizacji (przykładowe):

- wolontariat w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia ELEOS lub innej kościelnej bądź świeckiej organizacji diakonijnej;

- wolontariat (lub inna forma zatrudnienia) w Prawosławnych Domach Opieki;

- wolontariat w świetlicach środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych (np. prowadzonych przez ELEOS, poszczególne parafie lub inne organizacje świeckie i kościelne);

- działalność w komórkach medycznych i diakonijnych Bractwa Młodzieży Prawosławnej i innych organizacji;

- organizowanie i udział w parafialnej działalności charytatywnej;

• Praca programowa:

Jedna do wyboru:

- autorski konspekt zajęć w świetlicy środowiskowej, wychowawczej itp.;

- autorski projekt akcji charytatywnej (nie koniecznie zrealizowanej);

- sprawozdanie z uczestnictwa w akcji/programie charytatywnej, zawierający ocenę i sugestie zmian (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Statut Wewnętrzny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 10.02.1995 r. z poprawkami, w: Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Nr 3(4) 1995.;

2. Statut Parafialny PAKP, w: Wiadomości PAKP nr 2 (112) 1999;

3. Ustawa z 4.07.1991 o stosunku Państwa do PAKP;

4. Przykładowe księgi metrykalne i dokumenty;

5. Charkiewicz J., Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1995; 6. 6. Matwiejuk J., Status prawny PAKP, w: ELPIS 1999, z.1 (14);

6. Ostapkowicz I., Pochylić się nad cierpiącym. Działalność charytatywna prawosławnych organizacji kościelnych, praca magisterska ChAT 2013;

7. Sawicki D., Działalność charytatywna i młodzieżowa PAKP w latach 1945-2007, w: ELPIS 2007, z. 15-16;

8. Sawicki D. Prawosławie i jego świadectwo socjalne, w: ELPIS 2008, z. 17-18;

9. Siemieniuk D., Działalność społeczna Kościoła prawosławnego w Polsce, praca magisterska ChAT, 2004;

Literatura pomocnicza:

1. Statut Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia, www.eleospolska.pl;

2. Statut Domów Opieki Społecznej PAKP;

3. Ustawa z 17 V 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

4. Charkiewicz J., ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej, Białystok 2005;

5. jakub (Kostiuczuk) abp., Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego, Białystok 2018;

6. Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, red. Adamczuk L., Mironowicz A., Warszawa 1993;

7. Matfiejuk J., Ustawodawstwo a Kościół, w: Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej 1995, nr 1;

8. Mironowicz A. Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003;

9. Paisjusz (Martyniuk) abp., Działalność charytatywna PAKP, w: Kalendarz Prawosławny 2004, Warszawa 2003;

10. Prawosławie i współczesność,red. Zieniuk J., Białystok 2007;

11. Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. Leśniewscy K i J, Lublin 1999;

12. Sawicki D., Działalność charytatywna w kontekście aktywności społecznie użytecznej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III RP, 2021 - maszynopis;

Efekty uczenia się:

K2_W02 zna bieżący stan badań dotyczący teologii pasterskiej i cerkiewnego śpiewu, literaturę przedmiotową i źródła

zna w stopniu podstawowym prawodawstwo kościelne i państwowe w zakresie odpowiadającym praktykom kościelnym

jest zaznajomiony ze współczesnymi koncepcjami pracy charytatywnej

K2_W03 zna terminologię prawną i urzędniczą w zakresie kościelnej działalności socjalnej

K2_W11 zna i rozumie rolę instytucji społeczno-religijnych, kościelno-charytatywnych

zna relacje pomiędzy kościelnymi i świeckimi instytucjami z dziedziny kultury i pracy socjalnej oraz poruszać się w tej materii

K2_W12 zna i rozumie podstawy tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w ramach działania instytucji kościelnych

K2_W13 zna i rozumie znaczenie kontekstu społeczno-religijnego dla duszpasterskiego i charytatywnego oddziaływania na jednostkę i masy

K2_W15 zna i rozumie strukturę i funkcje oraz podstawy prawne instytucji diakonijnych oraz prawa dziecka, seniorów i osób z niepełnosprawnością

K2_W16 zna polski system prawa pomocowego i opiekuńczo-wychowawczego

zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy

K2_U05 potrafić planować i organizować pracę własną i zespołową (chór, wolontariat, parafia, itp.), praktycznie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności

jak wyżej co do pracy zespołów muzycznych (np. chóru)

jak wyżej w zakresie działań charytatywnych

K2_U09 potrafi współdziałać w pracy zespołowej w działaniach badawczych, praktycznych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. z badaczami innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych)

K2_U12 potrafi właściwie dobierać treści, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki oraz metody pracy, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić adekwatne działania

K2_K02 uznaje znaczenie wiedzy i gotów jest do współpracy z ekspertami z zakresu pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej oraz duszpasterstwa w celu realizacji zadań związanych z pracą zawodową

K2_K03 wykazuje wrażliwość na problemy i potrzeby społeczne i religijne różnych środowisk oraz jest gotowy do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i do inicjowania działań na rzecz dobra osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski, współpracując z otoczeniem oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, społecznymi i kościelnymi

K2_K08 gotów jest do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie praktyk u interesariusza zewnętrznego.

W skład oceny końcowej wchodzą:

Aktywność na zajęciach - 20%;

Prace zaliczeniowe - 40% (po jednej na każdy z 3 działów);

Praktyki zawodowe - 40%;

Prowadzący zapewnia informację zwrotną co do jakości i oceny przekazanych prac oraz spotkania konsultacyjne (stacjonarnie w pokoju profesorskim Sekcji Teologii Prawosławnej w środy 15,15 - 16,00 lub na platforma Teams w środy w godz. 16,30-17,30).

Prowadzący może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie.

Praktyki zawodowe:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk kościelnych u interesariuszy zewnętrznych (za wiedzą prowadzącego praktyki), w:

- jednostce kościelnej (parafia/zbór);

- kościelnej organizacji młodzieżowej;

- organizacji charytatywnej (kościelnej lub współpracującej z kościołem);

w wymiarze godzin właściwym dla aktualnych wymogów dla danej grupy (patrz karta praktyk).

Odbycie praktyk poświadczone zostaje zaświadczeniem wystawionym przez interesariusza zewnętrznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)