Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S2-DZTA-WPPOW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej jako dziedziny nauk pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jej wybranych problemów współczesnych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej jako dziedziny nauk pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów współczesnych. Podczas wykładów omówione zostaną podstawowe kwestie terminologiczne (np. pedagogika opiekuńcza/ pedagogika opieki, opieka a wychowanie, opieka a pomoc, potrzeby ponadpodmiotowe), najważniejsze koncepcje, które miały wpływ na powstanie i rozwój pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz najważniejsze zadania, jakie powinna ona realizować. Zaprezentowane zostaną także takie zagadnienia, jak: specyfika i zadania najważniejszych środowisk opiekuńczo – wychowawczych dziecka (rodziny i szkoły), system opieki nad dzieckiem osieroconym w Polsce (jego formy oraz współczesne tendencje zmian i reform), osoba opiekuna – wychowawcy (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych pracy opiekuńczo – wychowawczej).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2000

2.A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000

3.Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2006

4.E. Jundziłł, R. Pawłowska (red.), Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Harmonia, Gdańsk 2008

Literatura uzupełniająca:

1.J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, WSiP, Warszawa 1991

2.Cz. Kępski (red.), Opieka i wychowanie, UMCS, Lublin 1998

3.I. Pyrzyk, Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

4.G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki, PEKW „Gaja“, Zielona Góra 2009

5.G. Grzybek, Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P7S_WG 01 zaawansowaną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

P7S_WG 10 zagadnienia związane z zaawansowaną, uporządkowaną wiedzą o różnych środowiskach opiekuńczych

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

P7S_UW 02 wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów opiekuńczych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

P7S_UW 04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

P7S_KK01 uświadamiania sobie poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

P7S_KK 02 docenienia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnoszenia zdobytej wiedzy do projektowania działań zawodowych

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

-bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

- prezentacja multimedialna na wskazany temat,

- wykonanie zadań na e-ChAT.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (TEAMS, USOS, Moodle)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (TEAMS)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams lub USOS

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób

• w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych Moodle lub Teams.

Ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań wykonanych na platformie e-ChAT

(60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)