Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne w pracy ucznia i nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S1-WE-TIP6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w pracy ucznia i nauczyciela
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest w szczególności praktyczna nauka obsługi programów przydatnych w pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pełny opis:

Technologie informacyjne jako medium dydaktyczne: rola nauczyciela w edukacji wspomaganej technologią informacyjną, zintegrowana i wspomagana technologią informacyjną realizacja podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; tworzenie pomocy dydaktycznych w programie Microsoft Word; wykorzystanie programu PowerPoint w pracy ucznia i nauczyciela; ToonDoo – obsługa programu do tworzenia komiksów; StoryJumper – obsługa programu do tworzenia książeczek; tworzenie mapy mentalnej w programie FreeMind; tablica interaktywna w szkole; dzienniki elektroniczne; komercyjne i bezpłatne programy edukacyjne; wykorzystanie filmów w pracy dydaktycznej; zastosowanie e-learningu na przykładzie platformy Moodle; publikowanie w sieci zgodnie z prawem, tworzenie płótna edukacyjnego, tworzenie gier dydaktycznych na platformie LearningApps.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nowe media w edukacji, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2012.

Zbisławska D., Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej. Zbiór ćwiczeń, Gdańsk 2011.

Zimek R., PowerPoint 2007 PL. Ćwiczenia, Gliwice 05/2007

Jaronicki A., ABC MS Office 2007 PL, Gliwice 08/2008

Literatura uzupełniająca:

Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańsk 2007.

Nowakowski Z., Użytkowanie komputera, Warszawa 2007

Papert S., Burza mózgów, Warszawa 1996.

Rajca P., Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2000.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toruń 1997.

Siemieniecki, B., Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Toruń 2006.

Siemieniecki, B., Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Stan i zadania, Toruń 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P6S_WG 17 podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, z wykorzystaniem TIK

P6S_WG 18 podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

P6S_UW 04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z nowoczesnych technologii (ICT)

P6S_UW 08 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście rozwoju ICT

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P6_SKK01 dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

P6_SKK 08 odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- bieżąca ocena zaangażowania w pracę na platformie e-ChAT,

- ocena wykonania poszczególnych zadań z wykorzystaniem TIK.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (TEAMS, USOS, Moodle)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (TEAMS)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams lub USOS

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób

• w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych Moodle lub Teams.

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykonanie wszystkich zadań w formie elektronicznej dostępnych w kursie Technologie informacyjne w pracy ucznia i nauczyciela na platformie

e-ChAT ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań wykonanych na platformie e-ChAT

(60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)