Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Superwizja w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S1-Ps-SPS5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Superwizja w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat superwizji oraz jej zastosowania w obszarze pomocy społecznej.

Pełny opis:

Superwizja – ustalenia definicyjne, założenia teoretyczne, superwizja w różnych państwach a doświadczenia krajowe, superwizja w praktyce: komunikacja w superwizji, etapy sesji , zarządzanie superwizyjne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Łuczyńska M., Olech A., Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013.

Superwizja pracy socjalnej, red. M. Grewiński, B. Skrzypczak, Warszawa 2014.

Szmagalski J. , Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Łódź 1998.

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

Pomaganie w pracy socjalnej,red. A. Suchańska, Konin 2004.

Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, red. J. Krzyszkowski, Wrocław 2012.

Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe w pracy socjalnej, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PS_W01 zna terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych P6U_W; P6S_WG

PS_W13 posiada zaawansowaną wiedzę o uczestnikach działalności pomocowej P6U_W; P6S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PS_U02 potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań P6U_U; P6S_UW

PS_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) P6U_U; P6S_UU

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PS_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia P6U_K; P6S_KK

PS_K04 ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej P6U_K; P6S_KR

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena aktywności studentów w trakcie zajęć prowadzonych w aplikacji Teams oraz ocena z zaprezentowanego na forum grupy tematu z obszaru superwizji w pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego), wykonanie wszystkich zadań na platformie e-ChAT oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat i przedstawienie jej na forum grupy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)