Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia gerontologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S1-PS-WZG5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia gerontologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy na temat starości i starzenia się w wymiarze jednostkowym i społecznym, przeobrażeń demograficznych w Polsce i na świecie oraz konieczności wrażania działań mających na celu pomoc jednostce w przygotowaniu się do starości i jej przeżywaniu.

Pełny opis:

Charakterystyka gerontologii. Fazy starości w cyklu życia. Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni wieków. Teorie starzenia się. Możliwości i ograniczenia rozwoju człowieka starszego. Konsekwencje wynikające z zachodzących przemian demograficznych. Modele życia w starości. Pozycja człowieka starego rodzinie. Społeczne uwarunkowania procesu starzenia się. Praca socjalna z ludźmi starymi w środowisku i instytucjach. Klasyfikacje potrzeb człowieka starego. Formy aktywności ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności edukacyjnej. Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przygotowanie do starości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, red. A. Kotlarska-Michalska, Poznań 2013.

2. Nawrocka J., Społeczne doświadczenie starości: stereotypy, postawy, wybory, Kraków 2013.

3. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Aktywność ludzi starszych w polskich i francuskich stowarzyszeniach społecznych, (red.) M. Dzięgielewska, O. Czerniawska, Łódź 2000.

2. Bois J., Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996.

3. Czerniawska O, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź 2000.

4. Dyczewski L., Więź między pokoleniami rodzinie, Lublin 2002.

5. Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starych, Białystok 2004.

6. Halicki J., Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej, Białystok 2000.

7. Konieczna-Woźniak R., Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów, Poznań 2001.

8. Kowaleski T. J. Szukalski P., Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Łódź 2004.

9. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2005.

10. Minois G., Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995.

Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieja i zagrożenia, (red). J. T. 11. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź 2004.

11. Polska starość, p.red.B.Synaka, Wyd.U.Gdańskiego, Gdańsk 2002.

12. Przygotowanie do starości, (red.) M. Dzięgielewska, Łódź 1997.

13. Przygotowanie do życia na emeryturze, (red.), B. Juraś-Krawczyk, Łódź 1998.

14. Starość i osobowość, (red.) K. Obuchowski, Bydgoszcz 2002.

15. Style życia w starości, (red.) O. Czerniawska, Łódź 1998.

16. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004.

17. Szarota Z., Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku. Materiały konferencyjne III. Galicyjskich Spotkań Medycznych, Kraków 2004.

18. Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Łódź 2002.

19. Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003.

20. Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006.

21. Trzeci wiek, Szanse – możliwości – ograniczenia (red.) A. M. de Tchorzewski, A. Chrapkowska-Zielińska, Bydgoszcz 2000.

22. Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PS_W01 zna terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych P6U_W; P6S_WG

PS_W13 posiada zaawansowaną wiedzę o uczestnikach działalności pomocowej P6U_W; P6S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PS_U02 potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań P6U_U; P6S_UW

PS_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) P6U_U; P6S_UU

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PS_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia P6U_K; P6S_KK

PS_K04 ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej P6U_K; P6S_KR

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena aktywności studentów na zajęciach, ocena z egzaminu w formie ustnej.

Metody i kryteria oceniania:

REALIZACJA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU "WYBRANE ZAGADNIENIA GERONTOLOGII"

Bilans punktów ECTS: 1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS - ocena aktywności studenta na zajęciach/praca własna/lektura wybranych tekstów; 2 ECTS – egzamin na ocenę w formie ustnej.

Zajęcia odbywają się w formie "Blended learning" (co dwa tygodnie w sali i na platformie MOODLE).

Metody nauczania: Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, nagranie, dyskusja.

Kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności.

2) W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach prowadzący zadaje dodatkowe prace do wykonania przez studenta.

3) Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest rozliczenie obecności na zajęciach.

5) Egzamin odbywa się w formie ustnej. Zagadnienia do egzaminu zostaną udostępnione studentom 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Sposób oceny z egzaminu: 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0.

WAŻNE INFORMACJE

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego (ze zdalnego na stacjonarny przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego)

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (Teams, Moodle, USOS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS) lub/i stacjonarnie (uwaga: w sylabusie należy zadecydować która opcja jest właściwa dla danego

przedmiotu)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w aplikacji Teams i/lub na platformie Moodle.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)