Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-S1-PS-DPPW5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność pożytku publicznego i wolontariat
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie działalności pozarządowych organizacji pożytku publicznego i ich roli oraz znaczenia w społeczeństwie. Omówione zostaną prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania działania organizacji pozarządowych oraz prawne podstawy działania wolontariatu na rzecz budowania aktywności społecznej w realizowaniu zadań pomocy społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Pełny opis:

Cele poznawcze – Zapoznanie studentów z problematyką:

- współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego (formy współpracy, programy współpracy, rekomendacje MPiPS dobrych programów),

- obowiązków NGO,

- lokalnych rad działalności pożytku publicznego,

- nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego,

- wolontariatu - zasad współpracy, zmiany statusu.

- praw i obowiązków wolontariusza

Cele kształcenia – Kształtowanie postawy aktywnego angażowania się w losy drugiego człowieka. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w polskim prawno-socjalnym systemie pomocowym, interpretacji przepisów i ich realizacji w powszedniej działalności organizacji pomocowych. Zdobywanie umiejętności zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem OPP i organizacji przy nich wolontariatu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Badura-Madej W., Piątek Jadwiga, Stres związany z pomaganiem ludziom w kryzysach, W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Wyd. Śląsk, Katowice 2000, s. 193-204.

-Bassa B., Prawo do życia nienaruszalnym prawem człowieka, "Studia nad Rodziną", Nr 22-23, 2008, s. 133-143.

-Błędowski P., Broda-Wysocki P., Kubicki P., Grotowska-Leder J., Warzywoda-Kruszyńska W., Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, IPiSS, Warszawa 2007.

- Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006;

- Halszka Kurleto M., Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne - funkcjonowanie - rozwój, Kraków 2008;

- Izdebski H.. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Komentarz Warszawa 2003-

literatura uzupełniająca:

- Izdebski H., Małek M., Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce w Kapitał społeczny i ekonomia społeczna [red] . Kaźmierczak, M. Rymsza Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2007

- Jaśkiewicz P., Olejniczak A., Pożytek publiczny i wolontariat, CHBeckh 2010;

- Kowal N., Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005;

- Makowski G. (red.), U progu zmian. Pięć lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008;

- Rymsza M., Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2006

- Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajły, K. Dziubka, Wrocław 2001;

- Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2006;

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, w tym zmiany z 17 grudnia 2009, i 22 stycznia 2010

- Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

W zakresoe WIEDZY:

PS_W05 - posiada zaawansowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach P6U_W / P6S_WG

PS_W06 - posiada zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach / P6U_W / P6S_WG / P6S_WK

PS_W12 - posiada zaawansowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu pomocowego, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji pomocowych, zna wybrane systemy pomocowe innych krajów P6U_W / P6S_WG

PS_W14 - posiada zaawansowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pomocowej P6U_W / P6S_WG

PS_W17 - posiada uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w relacjach międzyludzkich i działalności pomocowej P6U_W / P6S_WK

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PS_U01 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pomocowej

P6U_U / P6S_UW

PS_U04 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT). P6U_U / P6S_UU

PS_U06 - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pracy socjalnej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin P6U_U / P6S_UK

PS_U08 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów P6U_U / P6S_UK

PS_U09 - potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pomocowej

P6U_U / P6S_UW

PS_U11 - potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pomocowych oraz wspierać ich samodzielność w rozwiązywaniu ich problemów, a także inspirować do działań na rzecz samopomocy P6U_U /

P6S_UO / P6S_UU

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PS_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia P6U_K / P6S_KK

PS_K03 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pomocowych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalneJ, P6U_K / P6S_KO

PS_K07- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie P6U_K / 6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywność i obecność na zajęciach (w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności student zobowiązany jest do realizacji dodatkowych zadań zleconych przez prowadzącego), wykonanie wszystkich zadań na platformie e-ChAT oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat i przedstawienie jej na forum grupy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)