Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WEiPO-PaS6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i pedagogice resocjalizacyjnej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia: wprowadzenie do podstawowych założeń z zakresu patologii społecznej.Pedagogiczne i psychologiczne spojrzenie na patologię społeczną.

Cel: Poznanie wybranych teorii dewiacji, zrozumienie genezy oraz mechanizmów zachowań nieakceptowanych społecznie, przynoszących straty lub perspektywę strat, wywołujących niepokój o bezpieczeństwo własne i najbliższego otoczenia, naruszających potrzebę ładu społecznego. Poznanie nie tylko zjawisk, które są przejawiane przez osoby jednoznacznie zdefiniowane jako dewianci, ale również zachowań dewiacyjnych ludzi dobrze przystosowanych.

Pełny opis:

Agresja wśród młodzieży. Pojęcie agresji i agresywności. Teorie wyjaśniające zachowania agresywne. Uwarunkowania zachowań agresywnych. Profilaktyka i przeciwdziałanie agresji interpersonalnej.

Przemoc w rodzinie. Pojęcie przemocy. Uwarunkowania. Formy pomocy ofiarom przemocy. "Niebieska karta"

Alkoholizm. Pojęcie. Charakterystyka zjawiska. Typologie. Przyczyny alkoholizmu. Współuzależnienie. Alkoholizm jako choroba.

Dopalacze. Pojęcie. Typologie. Skala zjawiska. Uwarunkowania uzależnienia. Konsekwencje zażywania dopalaczy. Profilaktyka i terapia osób uzależnionch od substancji psychoaktywnych.

Narkomania. Definicja pojęcia. Historia narkomanii. Etiologia narkomanii. Środki uzależniające i ich działanie.

Przestępczość i jej uwarunkowania. Rozmiary i dynamika przestępczości. Charakterystyka przestępczości.

Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje.

Terroryzm na świecie-oblicze terroryzmu. Cechy terroryzmu. Rodzaje zachowań terrorystycznych.

Zjawiska patologiczne i dewiacyjne (przestępczość gospodarcza, przestępczość kryminalna, korupcja, samobójstwa, przemoc instytucjonalna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Mazur J.: „Profilaktyka i prewencja. Między zagrożeniem, a bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia”, 2012, Wyd.Śląsk

Pospiszyl I; „ Przemoc w rodzinie”. Warszawa 1994 WSI.

Literatura uzupełniająca:

Cekiera Cz. „Ryzyko uzależnień” , Warszawa 1994..

Glaser D., Frosh S; „ Dziecko seksualnie wykorzystywane”. Warszawa 1994, PZWL

Hamer A. „ Demon nietolerancji”. Warszawa 1994, WSiP.

Hołyst B. Na granicy życia i śmierci. Warszawa 1994.

Jarosz M. Samobójstwa. Warszawa 1997, PWN.

Narkomania - HIV/ AIDS - zagrożenie społeczne, profilaktyka, terapia resocjalizacja. Gdańsk 1993, O. Wydawnicza Polczek.

Starowicz Z. L „ Przemoc seksualna” . Warszawa 1992, Wyd. Jacek Santorski.

Szymanowski T., Szymanowska A (red). „ Patologia społeczna” Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.W2. terminologię używaną w pedagogice (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki omawianej w obszarze patologii społecznych) rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

O.W3. zagadnienia związane z zaawansowaną wiedzą o uczestnikach działalności opiekuńczej i pomocowej.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

O.U3. podejmować wyzwania zawodowe oraz oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

O.K1. docenienia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnoszenia zdobytej wiedzy do projektowania działań zawodowych w tym działań opiekuńczych i wychowawczych;

O.K3. wykazywania wrażliwości i gotowości działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji,

- aktywne uczestnictwo w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań podczas zajęć,

- obecność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji/filmu dotyczącego wybranej formy patologii.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)